Přístrojové vybavení Oddělení Polymerní membrány

Výzkum

Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 

Oddělení polymerních membrán je vybaveno řadou přístrojů a aparatur, určených k základní i pokročilé charakterizaci membránových materiálů i membrán samotných. Seznam přístrojů a aparatur je uveden v následujícím přehledu:

Sorpční váhy IGA-100 Výrobce: Hiden Isochema, Limited

 

Sorpční váhy IGA-100 jsou určeny pro gravimetrické měření sorpcí jednosložkových i vícesložkových plynů v různých materiálech (polymery, anorganické materiály, kompozitní materiály, apod.) Sorpční váhy umí měřit i sorpce par různých kapalin jako např. vody či různých organických rozpouštědel.

Zařízení umožnuje měřit sorpce v širokém rozmezí tlaků (0.1 mbar - 500 mbar - /citlivý tlakoměr pro nízké tlaky/ nebo 0.1 bar - 20 bar tlakoměr pro vysoké tlaky). Teplotní rozsah měření lze provádět od -10 do 500 °C. Lze použít i dewarovou nádobu s kapalným dusíkem pro měření BET isoterem při teplotách okolo -190 °C. 

Přístroj umožňuje určit sorpční kapacity, sorpční koeficienty, difuzni koeficienty, aktivační energie sorpce a difuze, specifický povrch materiálů (metodou BET isoterem) 

 

 

Laboratorní permeační aparatura se statickou celou

 

Tato aparatura vyvinutá na ÚMCH umožňuje měřit propustnosti plynů skrze polymerní filmy (membrány) s velmi vysokou přesností. To je dáno originálním designem membránové cely, která izoluje studovanou membránu od vnějšího prostředí meziprostorem, který je evakuován (měření nejsou ovlivňována případným transportem vzduchu z vnějšísho prostředí). Aparara dokáže pracovat v rozmezí 25-50 °C, rozmezí tlaku nástřiku plynu je od 500 Pa - 400 kPa. Zařízení umožnuje změřit permeabilitní a difúzní koeficienty plynů v polymerech, Z těchto parametrů lze vypočítat sorpční koeficient.  

 

Permeační aparatura pro měření ve zbotnalém stavu

 

Tato aparatura také vyvinutá na ÚMCH  vychází z předchozí aparatury a umožňuje navíc měřit propustnosti plynů ve zbotnalých membránách. Membrána je tedy v kontaktu s parou vody nebo org. rozpoštědla a zároveň je přiveden k nástřiku studovaný plyn. Měření lze provádět při různých parciálních tlacích páry a různých tlacích přiváděného plynu. Teplotní rozsah měření se může pohybovat od 20 °C - 100 °C.

 

 

Pycnomatic ATC (heliový pyknometr) Výrobce: Thermo Scientific

 

Pycnomatic ATC (Automated Temperature Control) - Nový standard pro měření hustoty (prášky a pevné materiály) firmy Thermo Scientific je určen pro měření skutečné hustoty pevných a práškových materiálů. Jedná se o unikátní přístroj díky integrované kontrole teploty s přesností ± 0,01 °C, která zabrání vlivu změny objemu při změně teploty během testu. Pro stanovení skutečné hustoty je možné volit z 5 komor o různém objemu pro uložení vzorku.

 

 

Mikroskop atomárních sil:  MultiMode AFM Nanoscope IIIa (model 1998)   Výrobce: Digital Instruments

 

V závislosti na použitém typu sondy lze mikroskop využít k detailnímu studiu povrchů materiálů. Těmito charakteristikami může být topografie; tření; adheze; megnetická, elektoromagnetická, teplená a elektrická pole....

Přístroj umožňuje měřit v kontaktním módu, dynamickém kontakním módu s fázovým posunem, mikroskopie laterálních sil, mikroskopie magnetických sil, Force modulation

 

 

Jednokolonový plynový chromatograf   Výrobce: Labio a.s.

 

Tento jednoduchý plynový chromatograf s teplotně-vodivostním senzorem byl speciálně vyvinut pro oddělení membrán. Toto zařízení je přizpůsobeno pro analýzu vícesložkových směsí plynů (např. H2, He, N2, O2, atd...)  

 

 

Vakuová pec do 300 °C  Výrobce: Vakuum Praha, s.r.o.

 

Tato na zakázku vyrobená vakuová pec umožňuje evakuovat vzorky do vysokých teplot (300 °C). Uvnitř sušárny je měděná topná deska umožňující snadnou temperaci vzorku. Po ukončení evakuace je možné napouštět sušárnu inerním plynem. 

 

 

Automatické titrátory  Výrobce: SCHOTT ČR, a.s.

 

Automatické titrátory se využívají jako standartní metoda pro určení iontovýměných kapacit ionexových membrán. 

 

 

Ostatní přístroje a vybavení:

Vakuová sušárna
Elektrodializační jednotka Tokuyama TS -2-10
Elektronické regulátory průtoku (mass flow controler) Aalborg
Laminární flowbox
Průtokoměr bublinový
Topná deska na odpařování rozpouštědel při výrobě membrán.

 

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410