obsah


Česko-slovenská konference

Polymery 2002

 

Předseda konference

Karel Ulbrich
Ústav makromolekulární chemie

Akademie věd České republiky

Vědecký výbor

J. Dybal Z. Horák
P. Hrdlovič I. Chodák
J. Kovářová M. Omastová
J. Rychlý V. Šubr
P. Vlček  

Organizační výbor

D. Výprachtický tajemník pro vědecká setkání

J. Kahovec editor

J. Jůza informatik

J. Brus technický manažer

D. Kotíková manažer společenských programů

E. Grisová, M. Rodová , M. Srpová Kancelář vědeckých setkání

 


OBSAH


INFORMACE

Registrace

Registrace všech účastníků se koná v neděli dne 15. září 2002 od 16:00 do 18:00 hodin v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6 a pokračuje v pondělí 16. září 2002 od 8:00 do 9:00 hodin. Podmínkou registrace je uhrazený účastnický poplatek Při registraci předložte doklad o úhradě účastnického poplatku – kopii bankovního výpisu nebo ústřižek poštovní poukázky.

Kancelář vědeckých setkání je otevřena po dobu konání konference od 8:00 do 14:00 hodin.

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 2 000,- Kč. Zahrnuje registrační materiály, účast na všech zasedáních, obědy a občerstvení o přestávkách. Nezahrnuje platby za ubytování ani jakýkoli druh pojištění.

Obědy a občerstvení

Stravenky na závazně objednané obědy obdržíte při registraci. Obědy se budou podávat od 13:00 do 14:00 hodin v jídelně ÚMCH AV ČR..

Občerstvení bude k dispozici v programových přestávkách v prostorách před zasedacími síněmi. Účastníci mohou také využít služby prodejního bufetu v Ústavu během jeho běžné provozní doby (5:15-14:15).

Ubytování

Organizátoři zajistili ubytování všem účastníkům, kteří si závazně zažádali o jeho rezervaci v daném termínu na koleji Hvězda, Praha 6, Zvoníčkova 5. V ceně ubytování je zahrnuta snídaně, která se podává v menze Větrník od 7:00 do 8:00 hodin.

Doprava ke koleji Hvězda od Ústavu makromolekulární chemie: pěšky zhruba 600 m Zeyerovou alejí (podél elektrického vedení), popřípadě je možno se svézt 2 stanice autobusem 179, 184 nebo 191 (jízdní řády jsou vyvěšeny v ústavu).

Raut

Účastníci konference jsou srdečně zváni na neformální večeři rautového typu, která se koná v neděli 15. 9. 2002 v menze Větrník od 18:00 do 20:00 hodin.


Rozvrh konference

Neděle 15. 9. 16:00 – 18:00   Registrace
  18:00   Recepce
       
Pondělí 16. 9. 9:00   Zahájení konference
  9:10 KS01 J. Roda
  9:35 KS02 J. Brožek
  10:00 KS03 J. Pytela
  10:25 KS04 L. Toman
  10:50 –11:10 Přestávka  
  11:10 KS05 Ľ. Černáková
  11:35 KS06 I. Lacík
  12:00 KS07 M. Beneš
  12:25 – 14:00 Polední přestávka  
  14:00 Posterová sekce
  15:00 KS08 F. Rypáček
  15:25 KS09 T. Etrych
  15:50 KS10 L. Lapčík
  16:15 – 16:40 Přestávka  
  16:40 KS11 P. Štěpánek
  17:05 KS12 T. Vlček
  17:30 – 17:55 KS13 M. Netopilík
       
Úterý 17. 9. 8:30 KS14 R. Asuquo
  8:55 KS15 V. Ducháček
  9:20 KS16 J. Pavlinec
  9:45 KS17 J. Pospíšil
  10:10 – 10:35 estávka  
  10:35 KS18 J. Rychlý
  11:00 KS19 V. Cimrová
  11:25 KS20 J. Tocháček
  11:50 KS21 M. Omastová
  12:15 – 14:00 Polední přestávka  
  14:00 KS22 P. Hrdlovič
  14:25 KS23 D. Kurková
  14:50 KS24 M. Špírková
  15:15 – 15:35 Přestávka  
  15:35 KS25 P. Cifra
  16:00 KS26 I. Janigová
  16:25   Zakončení konference

Seznam přednášek

KS01 J. RODA, J. BROŽEK
Aniontová polymerace ε
-kaprolaktamu
KS02 J. BROŽEK, A. BERNÁŠKOVÁ, D. CHROMCOVÁ, J. RODA
Poly(ester-amidy) – příprava a vlastnosti
KS03 J. PYTELA
Kapalné polybutadieny Krasol
KS04 L. TOMAN, P. VLČEK, J. SPĚVÁČEK, M. JANATA, P. HOLLER
Pokroky v syntéze funkcionalizovaných polyisobutylenů
KS05 L. ČERNÁKOVÁ, V. CHRÁSTOVÁ, P. VOLFOVÁ
Príprava a vlastnosti zosietenych polystyren-polybutylakrylátových disperzií za prítomnosti akrylamidov
KS06 I. LACÍK
Radikálová polymerizácia kyseliny akrylovej vo vode: rýchlostná konštanta propagácie
KS07 M. BENEŠ, Z. MATĚJKA
Selektivní sorbenty toxických aniontů oxokyselin
KS08 F. RYPÁČEK, D. KUBIES, L. MACHOVÁ, V. PROKS, H. DRNOVSKÁ, Š. POPELKA, L. BAČÁKOVÁ
Polymerní biomateriály pro náhrady a regeneraci tkání
KS09 T. ETRYCH, J. STROHALM, D. PLOCOVÁ, M. JELÍNKOVÁ, M. KOVÁŘ, B. ŘÍHOVÁ, K.ULBRICH
Polymerní konjugáty protirakovinných léčiv smě
rovaných protilátkami
KS10 L. LAPČÍK, K. BENEŠOVÁ, R. KUBA, P. KUBOVÁ, L. LAPČÍK, Jr, O. ZMEŠKAL, P. KUBÍČEK, M. BUCHNÍČEK
Difuzní proces rozpouštění jako metoda charakterizace biopolymerů
KS11 P. ŠTĚPÁNEK
Vliv uspořádání polymerních systémů na jejich dynamiku
KS12 T. VLČEK, Š. PODZIMEK
Charakterizace větvených polymerů gelovou permeační chromatografií s detekcí víceúhlovým rozptylem světla
KS13 M. NETOPILÍK
Charakterizace polymerů s úzkou distribucí molekulové hmotnosti pomocí sec s dvojí detekcí
KS14 R. ASUQUO
Polyurethanové elastomery z polyolů získaných chemickou recyklací PET
KS15 V. DUCHÁČEK
Význam regenerace pryže pro recyklaci polymerního odpadu
KS16 J. PAVLINEC, J. RYCHLÝ, J. PLAČEK
Stárnutie fotopolymerizovaných metakrylátových sietí a ich chemiluminiscenčná odozva
KS17 J. POSPÍŠIL, J. PILAŘ, S. NEŠPŮREK
Zabarvování polyolefinů stabilizovaných fenoly
KS18 J. RYCHLÝ, L. RYCHLÁ
Chemiluminiscencia pri termickej oxidácii celulózy; vplyv reakčných podmienok na izotermické a neizotermické priebehy
KS19 V. CIMROVÁ, D. VÝPRACHTICKÝ
Elektroluminiscence polymerů
KS20 J. TOCHÁČEK
Trendy vývoje stabilizace polyolefinů
KS21 M. OMASTOVÁ, M. TRCHOVÁ, J. PROKEŠ, J. KOVÁŘOVÁ, J. STEJSKAL
Vplyv surfaktantov na vlastnosti vodivých polymérov
KS22 P. HRDLOVIČ, M. DANKO, E. BORSIG
Spektrálna charakteristika zložitých polymérnych štruktúr typu vzájomne preniknutých sietí (IPN) volnými a viazanými fluorescenčnými značkami
KS23 D. KURKOVÁ, J. KŘÍŽ, P. SCHMIDT, J .DYBAL, J.C. RODRIGUEZ-CABELLO, M. ALONSO
NMR spektroskopie polypentapeptidů elastinového typu
KS24 M. ŠPÍRKOVÁ
Využití mikroskopie atomových sil k charakterizaci povrchů hybridních organicko-anorganických nátěrů
KS25 P. CIFRA, I. TERAOKA
Rozdeľovanie polymérnych reťazcov v roztoku do štvorcových kanálov: mriežkové Monte Carlo simulácie
KS26 I. JANIGOVÁ, F. LEDNICKÝ
SEM štúdium kompozitov na báze LDPE plnených organickými plnivami

Seznam posterových sdělení

P01 M. Danko, Š. Chmela, P. Hrdlovič
Photochemistry of anthracene / HAS probes in polymer matrices
P02 Š. Florián, I. Novák
Tlakovo-citlivé adhezíva na báze kopolymérov styrénu
P03 Ľ. Hrčková, M. Lazár, E. Borsig
Polymerizácia metakrylátov do vysokých konverzií
P04 R. Kalousková, M. Novotná, Z. Vymazal
Příspěvek ke studiu tepelné stabilizace PVC v přítomnosti stearanu olovnatého a syntetického hydrotalcitu
P05 V. Halabalová, L. Šimek, M. Bohdanecký, J. Dostál
Stanovení parametrů ohebnosti řetězců polyprolinu
P06 P. Holler, R. Svitáková, P. Hollerová
Identifikace polymerních materiálů ve sbírkových předmětech
P07 Č. Koňák, H. Dautzenberg, T. Reschel, A. Zintchenko, K. Ulbrich
Polykationtové roubované kopolymery pro transport oligonukleotidů do buněk
P08 L. Machová, V. Malinova, K. Nováková, M. Lázníček, Č. Koňák, F. Rypáček
Micely biodegradabilních blokových kopolymerů: syntéza, charakterizace a radioaktivní značení pro studie biodistribuce
P09 H. Drnovská, I. Šloufová, M. Šlouf, F. Rypáček
Polymerní biomateriály pro regeneraci nervových tkání
P10 G. Miková, A. Kleinová, I. Janigová, I. Chodák
Vplyv fyzikálneho starnutia na vlastnosti materiálov na báze
poly(3-hydroxybutyrátu)
P11 M. Přádný, P. Lesný, J. Michálek, J. Vacík
Makroporézní hydrogely na bázi kyseliny methakrylové, [2-(methakryloyloxy)ethyl]trimethylamonium-chloridu a polyelektrolytových komplexů
P12 J. Mosnáček, I. Lukáč
Dibenzoylperoxidové skupiny vytvorené v poly(4-akryloylbenzil-co-styrénových) filmoch
P13 A. Braunová, M. Pechar, K. Ulbrich
Blokové polymery na bázi poly(ethylenglykolu) s hydrolyticky štěpitelnou esterovou vazbou
P14 M. Netopilík
Zetové detekce při určení mezidetektorového objemu v SEC s dvojí detekcí
P15 Z. Nógellová, I. Chodák
Vplyv zosietenia na vlastnosti zmesí PHB/PCL
P16 J. Holoubek
Studium nadmolekulární struktury polymerních systémů optickými metodami
P17 J. Pouchlý, A. Sikora, A. Živný
Termodynamická teorie reverzibilní asociace v polymerních soustavách
P18 I. Prokopová, E. Vlčková, J. Skolil ,V. Šašek, E. Musílková, J. Náhlík
Kopolyestery na bázi poly(ethylen-tereftalátu) a kyseliny mléčné a jejich biologická rozložitelnost
P19 V. Proks, L. Machová, Š. Popelka, F. Rypáček
Amfifilní blokové kopolymery s bioaktivní peptidovou sekvencí
P20 K. Slovák, J. Rychlý
Štúdium degradácie polymérov pomocou chemiluminiscencie
P21 D. Kubies, L. Machová, E. Brynda, J. Lukáš, J. Hromádková, F. Rypáček
Funkcionalizace povrchu polylaktidu adsorpcí podle Langmuira-Blodgettové filmů amfifilních blokových kopolymerů
P22 D. Kubies, R. Puffr, J. Baldrian, J. Ščudla, J. Hromádková, L. Machová, F. Rypáček
Nanokompozity vrstevnatých silikátů a biodegradovatelných polyesterů
P23 O. Meszároš, P. Schmidt, J. Pospíšil, S. Nešpůrek
Fotodegradace poly[fenyl(methyl)silandiylu] a vliv fotostabilizátorů
P24 Z. Černý, B. Čásenský, J. Neumann
Nové typy polyamidů vyráběných v ČR a katalyzátory pro jejich výrobu
P25 L. Toman, L. Brožová, I. Kelnar, J. Spěváček, P. Vlček, M. Janata, V. Novák, B. Masař
Kompatibilizované směsi polyamid/polyisobutylen jako nové materiály pro membrány
P26 L. Toman, M. Janata, B. Masař, J. Spěváček, P. Vlček, P. Látalová
Syntéza a charakterizace bifunkčního ATRP iniciátoru a jeho využití pro přípravu blokových kopolymerů
P27 M. Valko, J. Meier-Haack, K. Lunkwitz, M. Bleha
Příprava mikroporeznej membrány na bázi polyamidu a vr
ubovaného polypropylénu
P28 R. Puffr, J. Baldrian, J. Brožek, J. Roda
Nanokompozity polyamidu 6 s vrstevnatými silikáty
P29 M. Lapčíková, L. Machová , B. Dvořánková , J. Zablocki, F. Rypáček
Řízené uvolňování léčiv z tenkých polylaktidových filmů
P30 K. Benešová, L. Lapčík, Jr, M. Lehocký, L. Lapčík,
Studium struktury, vlastností a modifikace hyaluronové kyseliny a jiných polysacharidů
P31 M. Šlouf, J. Kolařík, L. Fambri, J. Hromádková
Morfologie směsí polethylenu nebo polypropylenu s kopolymerem eth
ylenu a norbornenu
P32 S. Podhradská, M. Omastová, J. Prokeš, I. Chodák
Štúdium elektrických vlastností elastomérov plnených sadzami
P33 I. Novák, I. Chodák, A. Kleinová
Povrchové vlastnosti polypropylénu modifikovaného manganistanom draselným
P34 I. Novák, Š. Florián
Hydrofilnosť polyetylénu povrchovo upraveného elektrickým výbojom v priebehu starnutia
P35 J. Zedník, J. Svoboda, M. Pacovská, J. Sedláček, H. Balcar, J. Vohlídal
Nové rh(dienové) komplexy a jejich aktivita při polymerizaci fenylacetylenů
P36 D. Rédrová, D. Bondarev, M. Pacovská, J. Sedláček, J. Zedník, I. Tišlerová, J. Vohlídal, M. Žigon
Degradace autooxidací a cis-trans izomerizace substituovaných fenylacetylenů
P37 E. Chánová, M. Fryčová, C.H.C. Braga, R. Hobzová, P. Sysel, M. Kočiřík
Zeolite-filled modified polyimides
P38 R. Hobzová, P.Sysel, J.Peter, P.Lhoták
Polyimidy s řízenou strukturou

Program

Pondělí 16. září

9:00   Zahájení

K. Ulbrich,
ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR

     
   
Předsedající: P. Hrdlovič, I. Prokopová
9:10 KS01 J. Roda, J. Brožek
Aniontová polymerace ε-kaprolaktamu
9:35 KS02 J. Brožek, A. Bernášková, D. Chromcová, J. Roda
Poly(ester-amidy) – příprava a vlastnosti
10:00 KS03 J. Pytela
Kapalné polybutadieny Krasol
10:25 KS04 L. Toman, P. Vlček, J. Spěváček, M. Janata, P. Holler
Pokroky v syntéze funkcionalizovaných polyisobutylenů
10:50 - 11:10 Přestávka
11:10 KS05 L. Černáková,V. Chrástová, P. Volfová
Príprava a vlastnosti zosietenych polystyren-polybutylakrylátových disperzií za prítomnosti akrylamidov
Přednášející se omluvila.
11:35 KS06 I. Lacík
Radikálová polymerizácia kyseliny akrylovej vo vode: rýchlostná konštanta propagácie
12:00 KS07 M. Beneš, Z. Matějka
Selektivní sorbenty toxických aniontů oxokyselin
12:25 - 14:00 Polední přestávka

 

 

14:00 PS01
Posterová sekce
   
Předsedající: L. Rychlá, I. Lacík
15:00 KS08 F. Rypáček, D. Kubies, L. Machová, V. Proks, H. Drnovská, Š. Popelka, L.Bačáková
Polymerní biomateriály pro náhrady a regeneraci tkání
15:25 KS09 T. Etrych, J. Strohalm, D. Plocová, M. Jelínková, M. Kovář, B. Říhová, K. Ulbrich
Polymerní konjugáty protirakovinných léčiv směrovaných protilátkami
15:50 KS10 L. Lapčík
Difuzní proces rozpouštění jako metoda charakterizace biopolymerů
16:15 - 16:40 Přestávka
16:40 KS11 P. Štěpánek
Vliv uspořádání polymerních systémů na jejich dynamiku
17:05 KS12 T. Vlček, Š. Podzimek
Charakterizace větvených polymerů gelovou permeační chromatografií s detekcí víceúhlovým rozptylem světla
17:30 KS13 M. Netopilík
Charakterizace polymerů s úzkou distribucí molekulové hmotnosti pomocí sec s dvojí detekcí

 

Úterý 17. září

   
Předsedající: J. Roda, L. Lapčík
8:30 KS14 R. Asuquo
Polyurethanové elastomery z polyolu získaných chemickou recyklací  PET
8:55 KS15 V. Ducháček
Význam regenerace pryže pro recyklaci polymerního odpadu
9:20 KS16 J. Pavlinec, J. Rychlý, J. Plaček
Stárnutie fotopolymerizovaných metakrylátových sietí a ich chemiluminiscenčná odozva
9:45 KS17 J. Pospíšil, J. Pilař, S. Nešpůrek
Zabarvování polyolefinů stabilizovaných fenoly
10:10 – 10:35 Přestávka
10:35 KS18 J. Rychlý, L. Rychlá
Chemiluminiscencia pri termickej oxidácii celulózy; vplyv reakčných podmienok na izotermické a neizotermické priebehy
11:00 KS19 V. Cimrová, D. Výprachtický
Elektroluminiscence polymerů
11:25 KS20 J. Tocháček
Trendy vývoje stabilizace polyolefinů
11:50 KS21 M. Omastová, M. Trchová, J. Prokeš, J. Kovářová, J. Stejskal
Vplyv surfaktantov na vlastnosti vodivých polymérov

 

   
Předsedající: V. Ducháček, B. Čásenský
12:15 - 14:00 Polední přestávka
14:00 KS22 P. Hrdlovič, M. Danko, E. Borsig
Spektrálna charakteristika zložitých polymérnych štruktúr typu vzájomne preniknutých sietí (IPN) volnými a viazanými fluorescenčnými značkami
14:25 KS23 D. Kurková, J. Kříž, P. Schmidt, J. Dybal, j.c. Rodriguez-Cabello,
M. Alonso
NMR spektroskopie polypentapeptidů elastinového typu
14:50 KS24 M. Špírková
Využití mikroskopie atomových sil k charakterizaci povrchů hybridních organicko-anorganických nátěrů
15:15 - 15:35 Přestávka
15:35 KS25 P. Cifra, I. Teraoka
Rozdeľovanie polymérnych reťazcov v roztoku do štvorcových kanálov: mriežkové Monte Carlo simulácie
16:00 KS26 I. Janigová, F. Lednický
SEM štúdium kompozitov na báze LDPE plnených organickými plnivami
16:25   Zakončení konference

 


Souhrny

Ústní sdělení

Vývěsková sdělení


Seznam účastníků

 

ČESKÁ REPUBLIKA

 

NĚMECKO

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA


Autorský rejstřík