Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jan Pilař, DSc.
Název     tématu Příprava polymerních gelů jako modelů pro biologické aplikace
Anotace Cílem práce je přispět k objasnění závislosti difúzních koeficientů látek, např. modelů léčiv a obdobných sloučenin, v polymerních gelech, využívaných v technických i medicinálních aplikacích, na struktuře a vlastnostech gelových matric i difundujících molekul, a nalézt tak cestu k cílené přípravě gelů s požadovanými vlastnostmi. Téma zahrnuje přípravu a charakterizaci polymerních gelů a studium vlastní difúze zvolených látek technikou prostorově rozlišené elektronové spinové rezonance (ESRI). Pro taková měření jsou difundující molekuly označeny chemicky navázanými paramagnetickými značkami. Charakterizace gelových matric zahrnuje gravimetrické stanovení jejich zbotnání, měření jejich dynamického modulu, zjištění jejich dynamických vlastností metodami rozptylu světla a měření difúzních koeficientů rozpouštědla v gelových matricích NMR technikou stimulovaného echa. Vyhodnocení experimentálních dat zahrnuje jejich zpracování  moderními simulačními a dekonvolučními technikami a interpretaci a zobecnění výsledků v rámci vhodných teoretických modelů.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život