Školitel
(případně konzultant)
Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
konzultant RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Název     tématu Polymerní nanokompozity: příprava, studium elektrických vlastností a aplikace pro plynové senzory a optické detektory
Anotace Studium elektrických, optických a fotoelektrických vlastností polymerů a polymerních nanokompozitů, záchytu, transportu a rekombinace nosičů náboje různými  metodami (proudy omezené prostorovým nábojem, kinetika fotoproudu, pulsní fotovodivost, elektroluminiscence). Testování citlivosti molekul na různé plyny metodou změn elektrické vodivosti, optické absorpce a pomocí organických FET tranzistorů. Modelování experimentálních výsledků pomocí fenomenologických teorií. Využití získaných parametrů pro konstrukce elektronických molekulárních prvků.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život