Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc.
Název     tématu Nanočástice citlivé ke změnám vnějších podmínek
Anotace Polymerní nanočástice nalézají stále větší uplatnění v různých oborech nanotechnologií a při přípravě funkčních systémů pro použití v medicíně a biologii, popřípadě v elektronice. Na rozdíl od obvyklých metod přípravy nanočástic chemickou syntézou (např. emulzní polymerací) je cílem tohoto projektu příprava nanočástic fyzikálně-chemickými metodami s použitím individuálně syntetizovaných polymerů a jejich specifických interakcí s povrchově aktivními látkami (surfaktanty nebo blokovými polymery). Výhodou je možnost přípravy nanočástic z mnohem více druhů polymerů, především z polymerů majících žádané další vlastnosti pro zamýšlené použití, např. pro cílený transport léčiv a genetického materiálu do buněk v lékařských a  biologických aplikacích, a dále možnost vytvořit částice, které se mohou při změně vnějších podmínek (teplota, pH, iontová síla, světlo) opakovaně rozpustit a zase vytvořit. Na místo chemických vazeb budou využívány hydrofobní interakce a/nebo vodíkové vazby mezi molekulami složek. Nanočástice, jejich struktura a reakce na změny okolí budou monitorovány změnami jejich částičových parametrů metodami rozptylu světla, rentgenového záření, a elektronovou a AFM mikroskopií. Použitelnost nanočástic pro lékařské aplikace bude testována ve spolupráci se specializovanými pracovišti.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


 

Institute of Macromolecular Chemistry AS CR
Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život