Kariéra s polymery

Jobs - offered positions

Polymery

jsou přírodní nebo syntetické látky, v jejichž veliké molekule (makromolekule) se jako článek v řetězu mnohokrát opakuje základní monomerní jednotka. Představují tedy jakousi chemickou stavebnici, která umožňuje neobyčejnou proměnlivost struktur i vlastností výsledných látek. Proto také syntetické polymery laboratorně vyvinuté v první polovině 20. století umožnily rozvoj šesti velkých průmyslových odvětví. Jsou základem plastikářského průmyslu, gumárenství, výroby syntetických vláken, průmyslu fólií a obalů, průmyslu nátěrových hmot a také polymerních kompozitních materiálů, které velmi ovlivnily vývoj letectví i sportovní výzbroje. Všechny tyto materiály a průmyslové oblasti jsou neodmyslitelně spojeny s celým světovým hospodářstvím konce dvacátého století. Kdyby náhle nějakým nařízením nebo kouzlem polymery zmizely ze světa, okamžitě by se zhroutila i současná technická civilizace.
Polymerní chemie a fyzika dnes studuje a dále zlepšuje klasické polymery, současně však připravuje materiály zcela nové. Tři současné výzkumné směry zde stojí za zmínku: polymery pro lékařské aplikace, materiály pro přenos, zpracování a uchování informací a inteligentní materiály. Právě ve vývoji lékařských polymerů má naše země význačné postavení v celosvětovém měřítku. Největší zásluhu na tom má profesor Otto Wichterle, zakladatel a první ředitel Ústavu makromolekulární chemie. Současná polymerní chemie ovšem nabízí řadu dalších zajímavých témat, jako jsou nové typy katalyzátorů, selektivní membrány, organicko-anorganické polymery nebo nové kopolymery. Ty poslední se uplatňují v materiálovém inženýrství, jako kompatibilizátory ve směsích polymerů, membrány pro separace plynů a kapalin nebo i v medicíně.
Pozoruhodné výsledky přinesla také fyzika a fyzikální chemie polymerů. Byly to právě fyzikální poznatky o struktuře polymerních materiálů, které umožnily připravit lehká polymerní vlákna pevnější než ocel, kapalně krystalické polymery vhodné pro konstrukční aplikace, ale také pro zápis informací s vysokou hustotou i speciální polymery s nelineárně optickým chováním, které převádějí elektrický signál na optický. Poslední vývoj naznačuje možnosti takzvaných inteligentních materiálů. Ty by měly být schopny podle vnějších podmínek měnit své vlastnosti, například viskozitu, tuhost nebo optickou propustnost. S takovými aktivními materiály lze už dnes do určité míry napodobit chování biologických tkání nebo i celých organismů. Ukazuje se, že syntetické polymery mohou nést informace a vykonávat specifické funkce právě tak jako přírodní makromolekuly. Výzkum v tomto směru zatím ještě nedospěl k praktickým aplikacím, ale už dnes nabízí požitek i vzrušení z neobyčejného dobrodružství poznání.

 

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky

je jednou z významných organizací polymerního výzkumu v celosvětovém měřítku. Ústav byl založen v roce 1959 a při jeho zrodu stál profesor Otto Wichterle, známý svým vynálezem měkkých kontaktních čoček. Od svého založení pokrývá většinu směrů v polymerní vědě a snad ke každému vědeckému i technologickému problému se v ústavu může vyjádřit kvalifikovaný odborník. Ústav zaměstnává více než 100 vědeckých pracovníků a počet zahraničních badatelů, kteří ročně ústav navštíví, také dosahuje stovky. ÚMCH AV ČR je mezinárodně uznávanou institucí. Mezinárodní unie čisté a užité chemie (IUPAC) již třikrát svěřila ústavu uspořádání celosvětového symposia o makromolekulách, naposledy v roce 1992. Ústav každoročně pořádá v rámci Pražských makromolekulárních setkání specializovaná mikrosymposia a interdisciplinární diskusní konference věnované vždy jednomu užšímu oboru polymerní vědy. Ústav je jako jeden z mála v České republice zapojen do sítě "Marie Curie" - školicích center pro doktorandy z EU.
 
 
 
 

Čím se zabýváme

I když těžištěm práce je základní výzkum v oblasti chemie, fyziky a fyzikální chemie polymerní , řeší se na ústavu velmi široké spektrum projektů. Vědecká činnost ústavu je náplní práce dvanácti vědeckých oddělení, z nichž pět je dále tématicky rozděleno na několik skupin.Úkolem ústavu je základní, orientovaný a aplikovaný výzkum v chemii a fyzice polymerů, který zahrnuje čtyři hlavní oblasti:
 • molekulární a supramolekulární systémy
 • funkční polymery
 • polymerní materiály
 • biologicky aktivní polymery
V rámci prvé oblasti se pracovníci ústavu zabývají přípravou materiálů skládajících se z více druhů makromolekul (micely, agregáty, komplexy) a studiem jejich vlastností, struktury a uspořádání v roztocích a taveninách. Získané poznatky se snaží aplikovat jak v technologické praxi, tak v lékařství.
Vývoj a výzkum v oblasti funkčních polymerů a polymerních materiálů se orientuje např. na syntézu polymerů se žádanými vlastnostmi pro řízený transport hmoty nebo energie, na kapalně krystalické polymery vhodné pro konstrukční aplikace, na přípravu polymerních membrán pro nové technologie, např. pro palivové články nebo biosenzory.
V materiálovém inženýrství nalézají uplatnění nové organicko-anorganické polymery a kompozity nebo nové kopolymery jako kompatibilizátory směsí polymerů, vznikajících například při recyklaci plastů.
Výzkum v oblasti biolékařských materiálů, který započal vynálezem kontaktních čoček, pokračuje výzkumem nových materiálů pro rekonstrukce tkání, kontaktních čoček třetí generace a zejména polymerů pro cílený transport léčiv a DNA.
Poslední vývoj vede také k inteligentním materiálům, které mění své vlastnosti podle vnějších podmínek, a dokáží tak již do určité míry napodobit chování tkání i celých organizmů.

 

Technické vybavení

Širokému spektru tématického zaměření odpovídá moderní přístrojové vybavení na mezinárodní úrovni. Ústav disponuje špičkovou technikou pro NMR, EPR, FTIR, Ramanovu a elektronovou mikroskopii, AFM, MALDI-TOF a pro řadu jiných metod. Má i specializovanou laboratoř pro přípravu a charakterizaci polymerních povrchů či zpracovatelskou laboratoří s přístroji pro hodnocení mechanického a rheologického chování materiálů.
Ústav má dobře vybavenou knihovnu, samozřejmostí je počítačová verze Chemical Abstracts a Beilsteinova kompendia s možností přístupu do počítačových databází, např. Web of Science. Laboratoře jsou velice dobře vybaveny výpočetní technikou.

 

Nabízíme

 • místa studentských vědeckých sil
 • možnost vypracování diplomové práce
 • studijní pobyty
 • postgraduální doktorandské studium
 • postdoktorandské pobyty
 • perspektivní zaměstnání pro absolventy vysokých a středních škol

Co můžete získat

 • práci v multidisciplinárních týmech specialistů
 • Wichterlovo stipendium pro úspěšné doktorandy
 • účast na řešení grantových projektů
 • zahraniční stáže na prestižních pracovištích
 • levné ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení ÚMCH pro doktorandy
 • pružnou pracovní dobu
 • bezplatné jazykové kursy

 

Přijďte se poradit,

telefonujte, faxujte, domluvte si návštěvu, přijďte se osobně informovat a přesvědčit o možnostech a podmínkách, které ústav nabízí. Nemusíte dnes ještě udělat žádné ukvapené rozhodnutí. Naši odborní pracovníci rádi zodpoví Vaše dotazy a umožní Vám prohlídku ústavu. Základní informace můžete získat na osobním oddělení. Pokud nám napíšete a upřesníte svůj zájem, budeme Vás sami kontaktovat. Pozveme Vás k návštěvě ústavu a společně se pokusíme nalézt uplatnění blízké Vašemu přání, zájmům a schopnostem. Detailní informace o aktuálně řešených projektech najdete v jednotlivých vědeckých odděleních a skupinách najdete na webových stránkách. Nerozpakujte se kontaktovat vedoucího toho oddělení, které je svou tematikou Vám nejbližší.

Otto Wichterle Centre of Polymer Materials and Technologies - CPMTOW

Centre of Biomedicinal Polymers - CBMP

Centre of Polymer Sensors - CPS

Polymers for Power Engineering - Energolab


European Polymer Congress 2021


Prague,
27. 6. - 2. 7. 2021


Institute of Macromolecular Chemistry CAS

Heyrovského nám. 2
162 06 Prague 6
Czech Republic
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život