Výroční zpráva o činnosti ÚMCH AV ČR, v. v. i., v oblasti poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2013

 1. Počet podaných žádostí o informace 2
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

  Žádný rozsudek soudu nebyl vydán.

 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

  Žádná výhradní licence nebyla poskytnuta.

 5. Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení 1

  Stížnost byla podána na postup při vyřizování žádosti týkající se poskytnutí důvěrných informací ohledně výše licenčních příjmů plynoucích v létech 2006-2013 z jedné konkrétní licence, kterou ÚMCH AV ČR, v. v. i., udělil soukromému subjektu, a způsobu výpočtu těchto poplatků. Požadovaná informace nebyla poskytnuta s odůvodněním, že se jedná o informaci, která nevznikla s použitím veřejných prostředků, je obchodním tajemstvím a kladným vyřízením žádosti by byla porušena ochrana práv třetích osob.

19. března 2014

RNDr. František Rypáček, CSc.
ředitel

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život