Seznam doporučených symbolů v makromolekulární chemii a fyzice

(k 18.10.2002)

N
počet molekul (počet částic) (N1, N2, ... Ni)
NA
Avogadrova konstanta
n
látkové množství (počet molů) (n1, n2, ... ni)
m
hmotnost (m1, m2, ... mi)
x
molární (početní) zlomek (x1, x2, ... xi)
w
hmotnostní zlomek (w1,w2, ... wi)
j
objemový zlomek (j 1, j 2, ... j i)
c
koncentrace (c1, c2, ... ci) /kg.m-3, g.cm-3/
P
polymerizační (polymerační) stupeň
Pn- početně, Pw- hmotnostně, Pv - viskozitně, Pz - zet průměrný polymerizační stupeň
M0
molární hmotnost monomerní jednotky /kg.mol-1, g.mol-1/
M
molární hmotnost /kg.mol-1, g.mol-1/
Mn- početně průměrná, Mw- hmotnostně průměrná, Mv - viskozitně průměrná, Mz- z-průměrná molární hmotnost
x(M), fn(M)
diferenciální početní distribuční funkce molárních hmotností
w(M), fw(M)
diferenciální hmotnostní distribuční funkce molárních hmotností
In(M)
integrální početní distribuční funkce molárních hmotností
Iw(M)
integrální hmotnostní distribuční funkce molárních hmotností
r, <r2>1/2
vzdálenost konců řetězce, střední kvadratická vzdálenost konců řetězce
<s2>1/2
gyrační poloměr
h
dynamická viskozita
h r – relativní viskozita, h i – inkrement relativní viskozity,
h red – redukovaná viskozita, [h ] – limitní viskozitní číslo (“vnitřní viskozita”)
d
rozpustnostní parametr (d 1, d 2, ... d i)
G
Gibbsova energie
H
enthalpie
S
entropie
m
chemický potenciál (m 1, m 2, ... m i)
c
Hugginsův parametr
T
termodynamická teplota /K/
Q
stav Q (stav theta), teplota Q (teplota theta), rozpouštědlo Q (rozpouštědlo theta)
a
expanzní koeficient
V
objem systému
Vm, Vm,i, Vm,i
 
molární objem, molární objem složky i-té složky, parciální molární objem i-té složky /m3.mol-1, dm3.mol-1, cm3.mol-1/
vi, vi
specifický objem, parciální specifický objem i-té složky /m3.kg-1 , cm3.g-1/
P
osmotický tlak /Pa/

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život