Školitel
(případně konzultant)
Prof. RNDr. Stanislav Nešpůrek, DrSc.
konzultant RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Název     tématu Polymerní nanokompozity: příprava, studium elektrických vlastností a aplikace pro plynové senzory a optické detektory
Anotace Studium elektrických, optických a fotoelektrických vlastností polymerů a polymerních nanokompozitů, záchytu, transportu a rekombinace nosičů náboje různými  metodami (proudy omezené prostorovým nábojem, kinetika fotoproudu, pulsní fotovodivost, elektroluminiscence). Testování citlivosti molekul na různé plyny metodou změn elektrické vodivosti, optické absorpce a pomocí organických FET tranzistorů. Modelování experimentálních výsledků pomocí fenomenologických teorií. Využití získaných parametrů pro konstrukce elektronických molekulárních prvků.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život