Průvodce Ústavem makromolekulární chemie:

Oddělení biolékařských polymerů
Oddělení polymerních materiálů
Pracovní skupina degradace a stabilizace polymerních materiálů
Oddělení hydrogelů pro lékařskou a technickou praxi
8. podlaží
Oddělení bioanalogických a speciálních polymerů
Pracovní skupina bioaktivních a degradovatelných polymerů
Pracovní skupina funkcionalizovaných polymerních struktur
Pracovní skupina polymerních částic
7. podlaží
Oddělení řízených polymerizací
Oddělení polymerních membrán
Pracovní skupina polymerních membránových materiálů
Pracovní skupina polymerních membrán a bioanalogických rozhraní
6. podlaží
Pracovní skupina optických jevů
Pracovní skupina fotoniky a paramagnetických jevů
Oddělení polymerních materiálů
Pracovní skupina morfologie polymerů
5. podlaží
Pracovní skupina termodynamiky
Oddělení analytické chemie
Oddělení nadmolekulárních polymerních soustav
Pracovní skupina transportních a separačních procesů
4. podlaží
Oddělení polymerních sítí a mechanických vlastností
Oddělení strukturní analýzy
Pracovní skupina molekulární spektroskopie
Pracovní skupina rentgenové a neutronové analýzy
Pracovní skupina strukturní analýzy molekul
Oddělení polymerních materiálů
Pracovní skupina polymerních směsí
3. podlaží

 

Oddělení polymerních materiálů
Pracovní skupina elektronových jevů
Pracovní skupina polymerních směsí
Detašované pracoviště
Máchova ul. 7, 120 00 Praha 2

Nabízíme možnosti zajímavého zaměstnání i dalšího vzdělávání v rámci postgraduálního studia.
Studentům VŠ umožníme zapojení do řešení našich vědeckých projektů již během studia.

Kontaktní adresa:

Ústav makromolekulární chemie AV ČR
Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel.: 296 809 295, 265, RNDr. V. Cimrová, CSc. fax: 296 809 410

http://www.imc.cas.cz

UMCH

8. podlaží

Oddělení biolékařských polymerů

vedoucí: Doc. Ing. K. Ulbrich, DrSc., 824

zástupce: Ing. V. Šubr, CSc., 822

Syntetické hydrofilní polymery a jejich využití při vývoji nových cíleně směrovaných léčiv s řízenou dobou uvolňování (léčiva pro léčbu nádorových onemocnění založená na konjugátech vodorozpustných polymerů s kancerostatiky a protilátkami, lektiny či specifickými oligopeptidy) a systémů pro přípravu terapeutik na bázi proteinů.

Polymerní systémy pro genovou terapii na bázi komplexů polykationtů s DNA a plasmidy; polymery pro povrchovou modifikaci adenovirů jako cílených vektorů pro dopravu genové informace.

Studium interakce mezi syntetickými a biologicky aktivními přírodními makromolekulami, biodegradovatelné hydrogely pro řízené uvolňování léčiv, termosensitivní polymery pro lékařské a farmaceutické využití.

Vybavení:

zařízení pro syntézu oligopeptidů na pevné fázi, syntézu a charakterizaci polymerů, polymerních konjugátů s přírodními molekulami a polymerních léčiv (GPC, HPLC, elektroforéza, aminokyselinová analýza, UV/VIS spektrofotometrie).

Oddělení polymerních materiálů

Pracovní skupina degradace a stabilizace polymerních materiálů

vedoucí: RNDr. J. Kovářová, CSc., 813

Mechanizmy termooxidačního a fotooxidačního znehodnocování polymerů a jejich směsí v průběhu jejich přirozeného stárnutí; stabilizace; recyklace polymerních materiálů.

Oddělení hydrogelů pro lékařskou a technickou praxi

vedoucí: Ing. J. Michálek, CSc., 819

zástupce: Ing. M. Přádný, CSc., 823

Studium nových materiálů pro biomedicinální aplikace. Syntéza hydrofilních mono- a polyvinylových monomerů a jejich síťující radikálová polymerizace (bloková, roztoková).

Hodnocení vlastností (mechanických, optických, transportu nízkomolekulárních lá­tek) trojrozměrných hydrofilních struktur.

Příprava hydrofilních kontaktních čoček odstředivým litím nebo soustružením z xerobloků; příprava hydrofilních intraokulárních čoček.

Počítačové návrhy geometrie forem pro odlévání kontaktních a intraokulárních čoček, kontaktní čočky nestandardních parametrů (tvarových i optických).

Studium interakce polymer - živá tkáň (implantáty pro oftalmologii, otorhinolaryngologii, neurologii, urologii, gynekologii, zubní, kostní a plastickou chirurgii), nosiče pro pěstování kožních buněk (léčba popálenin a trofických kožních defektů), makroporézní hydrogely a polyelektrolytové komplexy.

UMCH

7. podlaží

Oddělení bioanalogických a speciálních polymerů

vedoucí: RNDr. F. Rypáček, CSc., 724

zástupce: Ing. D. Výprachtický, CSc., 716, 707

Pracovní skupina bioaktivních a degradovatelných polymerů

vedoucí: RNDr. F. Rypáček, CSc., 724

zástupce: Mgr. Dana Kubies, CSc., 722

Výzkum polymerů, které jsou degradovatelné v biologickém prostředí. Nové způsoby syntézy vhodných polymerů a možnosti jejich použití zejména v medicíně a farmacii jako implantáty, materiály pro náhradu a regeneraci tkání (tkáňové inženýrství), systémy pro řízené uvolňování léčiv. Studované polymery jsou zpravidla na bázi syntetických polyaminokyselin (polypeptidů), polymerů kyseliny mléčné a poly­sacharidů. Studují se zejména blokové kopolymery a jejich asociované nadmolekulární struktury (micely a orientované molekulární vrstvy) obsahující funkční skupiny pro interakci s receptory živých buněk.

Výzkum v oblasti biomedicinálních polymerů je rovněž náplní Výzkumného centra buněčné terapie a tkáňových náhrad, jehož je ÚMCH spoluzakladatelem. Centrum soustřeďuje týmy několika pracovišť Akademie a University Karlovy ke společnému výzkumu nových léčebných postupů, založených na kombinaci buněčných kultur, např. odvozených od kmenových buněk, a specifických polymerních biomateriálů pro terapii a náhrady poškozených tkání.

(Bio)degradovatelné plasty: Studované biodegradovatelné polymery mají význam i pro vývoj biologicky odbouratelných plastů, perspektivních z hlediska ochrany životního prostředí. Výzkum se zaměřuje na studium organicko-anorganických nanokompositů na bázi biodegradovatelných polyesterů a studium jejich degradačních procesů. Výsledky mohou mít uplatnění pro vývoj speciálních materiálů s výhodnými mechanickými a bariérovými vlastnostmi jako konstrukční a obalové plasty.

Vybavení:

 • zařízení pro syntézu a charakterizaci polymerů (GPC, HPLC, UV/VIS spektrofotometrie, viskozimetrie), syntéza peptidů na pevné fázi
 • zařízení pro přípravu tenkých polymerních filmů a charakterizaci polymerních povrchů (kontaktní úhel, smáčivost, povrchové napětí)

Pracovní skupina funkcionalizovaných polymerních struktur

vedoucí: Ing. D. Výprachtický, CSc., 716, 707

Syntéza a studium polymerních materiálů s elektroluminiscenčními vlastnostmi pro přípravu elektroptických prvků (LED).

Studium komplexačních a asociačních procesů kopolymerů pomocí vázaných fluorescenčních značek s využitím stacionární a časově rozlišené fluorescenční spektroskopie.

Vybavení:

polymerní syntéza, spektrofluorimetrie pro stacionární a časově rozlišený způsob (FT).

Pracovní skupina polymerních částic

vedoucí: Ing. D. Horák, CSc., 704, 721

Výzkum polymerních nosičů nesoucích funkční skupiny pro analytické, separační, biochemické a lékařské využití. Zahrnuje materiály na bázi přírodních (celulosa, dextran, alginát) a syntetických polymerů (např. glycidyl-methakrylát, 2hydroxy­ethyl-methakrylát, vinylpyrrolidon) ve formě sférických částic (nastavitelné velikosti a porozity) nebo ve formě membrán a monolitů.

Rozvoj polymerizačních technik (emulzní, suspenzní, disperzní) pro přípravu základních skeletů a potřebné imobilizační chemie pro zavádění funkčních skupin klasickými i novými postupy (např. mikrovlnné). Hodnocení základních fyzikálních a chemic­kých vlastností nosičů.

Studium konjugátů s funkčními skupinami umožňujícími selektivní sorpci (toxické kationty a anionty, fenoly, nepolární organická rozpouštědla, atd.), katalýzu (imobilizované enzymy), diagnostiku (imobilizované protilátky/antigeny). Hydrogely pro kultivaci buněk a embolizaci (léčebné ucpávání cév).

Magnetické částice pro snadné oddělení z reakčního systému.

Vybavení:

reaktory, HPLC, mikroskopy, přístroje na třídění a stanovení velikosti částic, digitální fotografie, bohatý software.

UMCH

6. podlaží

Oddělení řízených polymerizací

vedoucí: Ing. P. Vlček, DrSc.,606, 616

zástupce: RNDr. M. Janata, CSc.,604, 615

Tlakové polymerizace butadienu a isobutylenu, příprava polymerů s funkčními skupinami podél řetězce a roubovaných kopolymerů, kationtová polymerizace, syntéza reaktivních polyisobutylenových olejů a polymerů s funkčními skupinami.

"Ligated" aniontová "živá" polymerizace polárních vinylových monomerů (LAP), stabilizace aktivních center polymerizace, kinetika polymerizace, syntéza blokových kopolymerů, funkcionalizace polymerů.

Polymerizace (meth)akrylátů s přenosem skupiny (group transfer polymerizace GTP), syntéza amfifilních blokových kopolymerů pro stabilizaci disperzí.

Řízená radikálová polymerizace styrenu a (meth)akrylátů (atom transfer radikálová polymerizace ATRP), syntéza di- a víceblokových kopolymerů jako stabilizátorů polymerních filmů, kompatibilizátorů polymerních blendů či termoplastických elastomerů.

Chemická modifikace polymerů, generace iniciačních skupin podél řetězce a následná syntéza roubovaných kopolymerů s kaučukovitými nebo biodegradabilními rouby.

Přístrojové vybavení:

 • aparatury pro práce v inertní atmosféře
 • gelová permeační chromatografie (GPC)
 • osmometrie v parní fázi (VPO) pro měření molekulových vah polymerů

Oddělení polymerních membrán

vedoucí: RNDr. E. Brynda, CSc., 612

zástupce: Ing. Z. Sedláková, CSc., 608

Pracovní skupina polymerních membránových materiálů

vedoucí: Ing. Z. Sedláková, CSc., 608

Příprava funkcionalizovaných blokových kopolymerů kvaziživou radikálovou polymerizací pro supramolekulární systémy.

Organická a polymerní syntéza, příprava nových membránových materiálů, kapalně krystalické jednotky fixované na polymerním řetězci.

Nosiče pro afinitní separaci a čištění biologických látek na imobilizovaných kovových iontech.

Pracovní skupina polymerních membrán a bioanalogických rozhraní

vedoucí: RNDr. Z. Pientka, CSc., 603

Polymerní membrány pro vodíkové a metanolové palivové články, separace a skladování vodíku.

Elektrochemické vlastnosti iontovýměnných membrán.

Příprava polymerních membrán, transportní charakteristiky membrán pro dělení plynů a pervaporaci, morfologie membrán.

Aparatura pro mapování plošného rozložení průtoku plynů membránou.

Nanobiotechnologie pro vytváření rozhraní mezi umělými a biologickými systémy založené na řízené přípravě organizovaných souborů biologických a syntetických makromolekul (biosenzory, materiály snášenlivé s krví, materiály řídící růst buněk pro buněčné terapie a umělé orgány).

Rezonance povrchových plasmonů (SPR) používaná pro optické biosenzory.

Reflexní infračervená spektroskopie pro in situ studium adsorpce bílkovin a interakcí umělých povrchů s biologickým prostředím.

Mikroskopie atomárních sil (AFM) pro studium biomolekulárních povrchů ve vodném prostředí.

UMCH

5. podlaží

Pracovní skupina optických jevů

vedoucí: RNDr. J. Holoubek, CSc., 501

Problematika a přístrojové vybavení:

 • Statický rozptyl světla, diferenciální refraktometr: měření molekulových hmotností a molekulárních rozměrů metodami rozptylu světla; studium vlastností nových vodivých polymerů (polyanilin); studium vlastností micel blokových kopolymerů (vysokomolekulárních surfaktantů).
 • Kvazielastický rozptyl světla (QELS): analýza dynamiky makromolekul (translace, rotace, vnitřní pohyby) v polymerních systémech (roztoky, taveniny, polymerní směsi) využívající Brownova pohybu makromolekul k charakterizaci nanočástic. Je ve 4. podlaží, m. 404. V této místnosti je též nová metoda:
 • Měření Zeta-potenciálu koloidních disperzi, který souvisí s povrchovým nábojem částic a který rozhoduje o stabilitě (nebo vysrážení) disperze.
 • Maloúhlový rozptyl světla (SALS) a obrazová analýza: charakterizace struktury, morfologie a kinetiky mikročástic založená na analýze rozptylu světla.

Pracovní skupina fotoniky a paramagnetických jevů

vedoucí: RNDr. J. Pilař, CSc., 504, 506

Studium optických, elektrických a fotoelektrických vlastností polymerů a jejich směsí s ohledem na možné využití těchto materiálů pro fotonické součástky (polymerní elektroluminiscenční diody, velkoplošné flexibilní displeje, solární články, optické paměti aj.) a s tím spojený výzkum zajímavých fyzikálních interakcí, procesů a jevů (např. spínací a rezonanční jevy).

Studium struktury a prostorového rozložení koncentrace paramagnetických látek v polymerních systémech technikami elektronové paramagnetické rezonance (EPR) a EPR Imaging. Studium segmentální dynamiky polymerních systémů metodou EPR prostřednictvím nitroxidových spinových značek vhodně chemicky navázaných k poly­merním řetězcům. Studium makroskopické difuze paramagnetických značek v polymerních matricích technikou EPR Imaging.

Přístrojové vybavení:

 • aparatury pro studium stacionární a časově rozlišené fluorescence, elektroluminiscence a fotovodivosti
 • EPR spektrometr Bruker Elexsys E-540 se zabudovaným systémem prostorového zobrazení (EPR Imaging)

Oddělení polymerních materiálů

Pracovní skupina morfologie polymerů

vedoucí: Mgr. Miroslav Šlouf, PhD 509, 511

Studium nadmolekulární struktury makromolekulárnich látek, vícefázové polymerní systémy (polymerní směsi, polymerní kompozity); využívá se též poznatků získaných pro klasické jednofázové systémy.

Mikroskopické metody:

 • světelná mikroskopie (prošlé i odražené světlo, polarizace, interference, fázový kontrast atd.)
 • transmisní elektronová mikroskopie
 • rastrovací (skanovací) elektronová mikroskopie
 • všechny potřebné preparační metody pro elektronovou mikroskopii: mikrotomie a ultramikrotomie
 • pokovování (napařování a naprašování), sušení obcházením kritického bodu aj.

UMCH

4. podlaží

Pracovní skupina termodynamiky

vedoucí:Ing. A. Sikora, CSc., 407

Termodynamika polymerních směsí (kalorimetrie), měření mezifázového napětí.

Oddělení analytické chemie

vedoucí: Ing. P. Holler, CSc., 423, 403

zástupce: Ing. V. Kůdela, CSc., 422

Charakterizace a stanovení nízkomolekulárních i polymerních látek s využitím vybraných analytických metodik:

 • kapalinová chromatografie (HPLC a SEC pro stanovení molekulových hmot­ností)
 • elementární analýza pro stanovení C, H, N, S, P a halogenů
 • plynová chromatografie (GC) na náplňových i kapilárních kolonách, plynová chro­matografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS)
 • spektrometrie v UV a viditelné oblasti, atomová absorpční spektrometrie pro stanovení kovů, FTIR spektrometrie včetně ATR a některých difuzních metod

Identifikace polymerních materiálů ve sbírkových předmětech kulturní nebo historické hodnoty.

Elektrochemické metody pro studium a charakterizaci polymerních membrán.

Oddělení nadmolekulárních polymerních soustav

vedoucí: RNDr. P. Štěpánek, CSc., 513

zástupce: RNDr. J. Holoubek, CSc., 501

Pracovní skupina transportních a separačních procesů

vedoucí: Ing. J. Horský, CSc., 417

Problematika a přístrojové vybavení :

 • Multidetektorové chromatografické metody využívající pro stanovení molekulové hmotnosti polymerů detektory založené na rozptylu světla do více úhlů (MALLS) nebo při velmi malém úhlu (LALLS), měření viskozity, indexu lomu, popřípadě absorpce v ultrafialové oblasti. Stanovení molekulových hmotností přírodních i syntetických polymerů (včetně vodorozpustných), jejich distribučních funkcí, rozměrů a vnitřních viskozit v závislosti na molekulové hmotnosti polymeru popřípadě dalších, např. topologických vlastností molekul (větvení).
 • Newtonská a nenewtonská viskozimetrie koncentrovaných polymerních roztoků a disperzí studovaná s ohledem na optimalizaci tokových vlastností ekologicky šetrných nátěrových hmot ředitelných vodou.
 • Hmotnostní spektrometrie v uspořádání MALDI-TOF je využívána ke stanovení molekulových hmotností. Vysoká přesnost a rozlišení umožňuje detekci molekul s různým polymerizačním stupněm, s odlišným zastoupením monomerních jednotek a s různými koncovými skupinami.

UMCH

3. podlaží

Oddělení polymerních sítí a mechanických vlastností

vedoucí: RNDr. L. Matějka, CSc., 319

zástupce: Ing. J. Kotek, CSc., 317, 305

Syntéza, strukturní charakterizace a hodnocení mechanických vlastností nových polymerních systémů, zejména polymerních sítí. Studují se systémy s hierar­chickou strukturou včetně různých typů polymerních nanomateriálů. Důraz je kladen na stanovení vztahů mezi tvorbou, strukturou a výslednými vlastnostmi, umožňující optimalizaci polymerizačního procesu pro získání materiálu s vhodnými fyzikálními vlastnostmi. Výzkum zahrnuje i teoretický popis vývoje síťové struktury, fázových přechodů v gelech a teorii mechanického chování materiálu.

Přístrojové vybavení

 • Rheometrics System Four, ARES - dynamicko-mechanická analýza
 • Instron model 6025 - pevnostní mechanické chování
 • rheooptický přístroj - současné měření mechanických a optických (dvojlom) charakteristik
 • gelové permeační chromatografie (ev. kapalinová chromatografie s obráce­nými fázemi)
 • Sonics - ultrazvuková aparatura
 • Workstation - Silicon Graphics

Oddělení strukturní analýzy

vedoucí: RNDr. J. Dybal, CSc., 307, 311

zástupce: Ing. J. Pleštil, CSc., 321

Pracovní skupina molekulární spektroskopie

vedoucí: RNDr. J. Dybal, CSc., 307, 311

Řešení molekulární a nadmolekulární struktury a její dynamiky pomocí jaderné magnetické rezonance, infračervené a Ramanovy spektroskopie a kvantově-chemických výpočtů.

Hlavní tématika: supramakromolekulární struktury včetně makromolekulárních kom­plexů, kooperativní efekty při jejich výstavbě, biomimetické polymery elasti­nového typu, molekulární dynamika hybridních polymerních sítí, částečná uspo­řádání v polymerech v roztoku, pevné hmotě a na površích anorganických látek, vodivé polymery, uhlíkaté sloučeniny (fullereny, nanotrubky, nanovlákna). Spoluprá­ce s týmy řešícími problematiku biomedicinálních polymerů, mem­brán a foto­elektricky aktivních soustav.

Přístrojové vybavení

 • NMR spektrometr vysokého rozlišení rozšířený o inversní detekci a gradient­tové pulsy (Bruker DPX300)
 • NMR pevného stavu 500 MHz WB (unikátní v ČR)
 • FTIR spektrometry: Bruker IFS-55 EQUINOX s Ramanovým modulem v NIR, Nicolet NEXUS 850 s možností step scanu a fotoakustické spektroskopie, nástavce pro ATR, DRIFTS a SR
 • Ramanův mikroskop (Renishaw inVia Reflex RM)
 • výkonné počítače SGI s přístupem na další výpočetní kapacity

Pracovní skupina rentgenové a neutronové analýzy

vedoucí: Ing. J. Pleštil, CSc., 321

Studium strukturních parametrů polymerních materiálů pomocí maloúhlového a širokoúhlového rozptylu rentgenových paprsků a maloúhlového rozptylu neutronů. Hlavní tématika: struktura nanočástic na bázi polymerních micel, časově rozlišené studie krystalizace polymerů, strukturní studie kompatibilizace polymerních směsí.

Přístrojové vybavení

 • maloúhlová kamera Kratky - nadmolekulární struktura polymerních látek: micel blokových kopolymerů, polymerních sítí, polymerních směsí a také polymerů v roztocích; pozičně citlivý detektor na sledování strukturní změny během různých procesů (krystalizace, polymerizace, síťování)
 • širokoúhlový difraktometr HZG4 - informace v oblasti jednotek Ĺ, charakterizace krystalické fáze v semikrystalických polymerech
 • maloúhlový rozptyl neutronů (na spolupracujících pracovištích v Dubně, Berlíně, Oak Ridge, Budapešti)

Pracovní skupina strukturní analýzy molekul:

vedoucí: RNDr. J. Hašek, DrSc.,301, 323

Experimentální (rentgenové) a teoretické stanovení molekulární a nadmolekulární struktury v atomo­vém rozlišení, ře­šení vztahu mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, analýza mezimolekulárních interakcí, molekulární dynamika.

Systémy zkoumané v současné době:

 1. biopolymery - struktura a funkce proteinů a vzniku jejich nadmolekulárních komplexů
 2. funkce enzymů aktivních za nízkých teplot (b-Galaktosidáza)
 3. funkce a inhibice HIV proteázy (vývoj léčiv proti AIDS)
 4. interakce mezi polymery a biopolymery
 5. ligandy pro selektivní makromolekulární sorbenty
 6. léčiva a materiály modifikující vlastnosti makromolekulárních soustav
 7. syntetické polymery (struktura a vlastnosti krystalických fází v polymerních systémech)
 8. studium solvatačního obalu makromolekul a jeho vliv na strukturu, dynamiku a fyzikální vlastnosti

Metody, přístrojové a softwarové vybavení

 • počítačový kluster a grafické stanice, chemický a krystalografický software, strukturní databáze
 • vybavení pro přípravu vzorků makromolekul k měření
 • měření difrakce na pracovištích mimo ÚMCH

Oddělení polymerních materiálů

vedoucí:RNDr. I. Fortelný, CSc., 318

zástupce: Ing. A. Sikora, CSc., 407

Pracovní skupina polymerních směsí

vedoucí: RNDr. Z. Horák, CSc., 318

Reologie tavenin polymerů, příprava polymerních směsí v mikroměřítku,

kapilární viskozimetr Rheograph 2001, mikroextruder DSM.


UMCH

Detašované pracoviště, Máchova ul. 7, 120 00 Praha 2

Oddělení polymerních materiálů

vedoucí: RNDr. I. Fortelný, CSc

Pracovní skupina elektronových jevů

vedoucí: RNDr. J. Pfleger, CSc.

Pracoviště je zaměřeno na rozvoj molekulární elektroniky a na studium základních elektronových vlastností molekul, které by mohly být využity ke konstrukci molekulárních elektronických elementů.

Experimentální část: elektrické a fotoelektrické vlastnosti polymerů, fotochromie, optické vlastnosti, molekulární paměti, molekulární tranzistory.

Teoretická část: Teoretické modelování elektronických procesů v molekulách, kvantová chemie makromolekul.

Přístrojové vybavení

 • nanosekundová laserová technika pro studium kinetik fotoproudu a pohyblivosti nosičů náboje
 • heliový kryostat pro studium elektrické vodivosti při nízkých teplotách
 • optická spektroskopie
 • aparatury pro měření fotovodivosti
 • fotochromie a elektroluminiscence

Pracovní skupina polymerních směsí

vedoucí: RNDr. Z. Horák, CSc

Míchání polymerních směsí, příprava vzorků polymerních materiálů, měření houževnatosti.

Přístrojové vybavení

 • Plastometr Brabender
 • laboratorní lis Fontijne
 • rázové kladivo Zwick

Připravila: Petra Látalová, duben 2006

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život