Strukturní analýza biomakromolekul

Pracovní tým byl převeden do Biotechnologického ústavu AV ČR

Výzkum

Výzkum

 

 

 

 

 

Systematická analýza interakcí mezi proteiny a syntetickými polymery využívanými v biolékařských aplikacích.

Metoda

 • Proteinová krystalografie. Rentgenová strukturní analýza makromolekul. Purifikace, krystalizace, měření rentgenové difrakce a vyřešení atomární 3D struktury molekul.
 • Doplňkové metody: výzkum makromolekul v roztoku. Vývoj krystalizačních screenů. Počítačové simulace - molekulární dynamika. Systematika a vývoj databází.

Obr. 1: Proces určení prostorové struktury makromolekul (proteinů) s atomárním rozlišením. Zleva doprava: monokrystal enzymu, difrakční snímek pořízený pomocí rentgenového záření, detail studované molekuly - modrá síť znázorňuje oblak elektronové hustoty, tyčinky spojnice atomů.

Výzkumné projekty

 • Extracelulární domény receptorů zabíječský‎ch buněk imunitního systému (spolupráce s MBÚ AV ČR, v.v.i. a PřF UK)
 • Průmyslově využitelné oxidoreduktázy (spolupráce: firma Novozymes)
 • Doposud strukturně necharakterizované enzymy (dvoudoménová lakáza)
 • Proteiny operující na DNA/RNA
 • Systematické strukturní studie imunoglobulinů
 • Chitinolytick‎ý komplex enzymů bakterií střevní mikroflory (spolupráce UŽFG AV ČR, v.v.i.)
 • Chladově aktivní beta-galaktosidáza (spolupráce: VŠCHT Praha)
 • HIV-1 proteáza a její interakce s inhibitory, vliv mutací (spolupráce: ÚOCHB AV ČR)
 • Interakce protein - polymer (spolupráce: evropské laboratoře)

Vybavení laboratoře

 • Vybavení pro charakterizaci, purifikaci a krystalizaci biologick‎ých makromolekul a pro kryogenní uchovávání krystalick‎‎‎‎ých vzorků
 • V‎‎ýpočetní a softwarové vybavení pro zpracování dat rentgenové difrakce, určování 3D struktury a anal‎‎ýzu
 • Měření rtg. difrakce probíhá na pracovištích FZÚ AV ČR, ÚOCHB AV ČR, BTÚ AV ČR a na evropských zdrojích synchrotronového záření (Bessy Berlín, ESRF Grenoble, Elettra Trieste).

Obr. 2: Hexamer enzymu zpracovávajícího mléčný cukr znázorněný ze dvou pohledů. Tato struktura enzymu beta-galaktosidázy z Arthrobacter sp. C2-2 představuje informace o prostorovém rozmístění asi 55 000 nevodíkových atomů. 

Umístění v ÚMCH AV ČR: Tým již působí mimo ÚMCH

Podrobnější informace
Webové stránky skupiny:     
http://protein.awardspace.com/

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život