Nanostrukturované polymery a kompozity

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 
 

Výzkum

V posledních 15 letech se výzkum oddělení soustřeďuje na syntézu, charakterizaci a studium vztahu tvorba-struktura-vlastnosti nanostrukturních polymerů. Důležitým směrem našeho výzkumu je sledování vývoje molekulární a fázové (heterogenity) struktury reagujících systémů během připravy nanokompozitů.
Předmětem zkoumání jsou především tyto systémy:

 • organicko-anorganické hybridní polymery a interpenetrující sítě, zejména:
  • nanokompozitní epoxidové sítě
  • siloxany a silsesquioxany
  • samouspořádané systémy
  • vysoce odolné nátěrové hmoty
 • nanokompozitní hydrogely citlivé na vnější podněty (teplota, pH) a vykazující rychlou odezvu
 • organicko-anorganické nanokompozity obsahující přesně definované anorganické stavební jednotky
 • syntéza a derivatizace anorganických nanočástic (zejména POSS)
 • nanokompozity lineárních polymerů i sítí s montmorillonitovými jíly
 • semikrystalické polymery a blendy, nukleace semikrystalických polymerů, vliv morfologie (velikost a struktura domén) na makroskopické vlastnosti
 • nové polyuretanové systémy (segmentová struktura, autoorganizace)

Významná část charakterizace připravených polymerů se provádí přímo na našem oddělení: 

 • reologie tavenin
 • reologie polymerizujících systémů (chemorheologie)
 • dynamicko-mechanická termální analýza (DMTA)
 • pevnostní charakterizace (tahové vlastnosti)
 • vrubová houževnatost
 • dielektrická analýza
 • analýza molekulových hmotností metodou GPC

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život