Přístrojové vybavení Oddělení biologických modelů

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

Biologické laboratoře UMCH v.v.i. AVCR jsou plně vybaveny ke studiu "biologických vlastností biomateriálů"  určených pro tkáňové inženýrství, reparativní medicínu,  jako nosiče terapeutických nebo diagnostických látek.

K dispozici jsou následující přístroje:

1. Plate-reader Biotek H1 –  hybridní spektrofotometrický systém, který umožňuje analýzu v 6 – 96 jamkových destičkách. Přístroj je vybaven 2 monochromátory, díky kterým  je možné měření absorbance v rozmezí 230 - 999 nm, fluorescence v rozmezí 250 - 700 nm a luminiscence v rozmezí 300 - 700 nm. Dále je tento přístroj vybaven destičkou TAKE3, která umožňuje měření v mikroobjemech od 2µl.

2. StepOnePlus™ Real-Time PCR System – přístroj umožňuje sledování exprese genů v reálném čase, exprese MicroRNA, genotypizaci, stanovení genetických profilů a  metylace.

3. Veriti® Thermal Cycler -  přístroj je určen pro polymerázovou řetězovou reakci, umožňuje amplifikaci DNA.

4. Innova® 42R – třepačka je určena pro aerobní kultivaci nejčastěji bakteriálních kultur nebo kvasinek za definované teploty a otáček. Tento model umožňuje chlazení vnitřního prostoru  o  20°C pod okolní teplotu.

5. Laminární boxy - Biohazard II.třídy MSC Advantage ( 120cm – 2x, 150cm -  1x) - laminární box je určen pro provoz v mikrobiologických a biotechnologických laboratořích stupně bezpečnosti 1, 2 a 3. Box umožňuje sterilní práci a ochranu zpracovávaných vzorků před kontaminací, současně zabezpečuje ochranu personálu při práci s biologicky nebezpečnými materiály.

6. CO2 inkubátor Thermo Forma Direct Heat  – přístroj umožňuje kultivaci eukaryotických buněčných kultur za definované teploty a obsahu CO2 .

7. Heraeus Multifuge X1R- chlazená centrifuga, pro použití s různými rotory.

8. CASY TT – přístroj určený ke stanovení počtu buněk, analýze viability. Přístroj pracuje na principu elektrické pulsní analýzy.

9. MicroBeta2 Plate counter – přístroj určený pro radiometrické a luminiscenční aplikace. Je určen pro experimenty, u nichž se využívá inkorporace sloučenin označených radioaktivními izotopy 3H, 14C, 32P, 3P, 35S, 51Cr, 125I, a luminiscenční experimenty.

9. Laserový rastrovací konfokální mikroskop s modulem pro fluorescenční korelační spektroskopii a časově rozlišenou fluorescenční mikroskopii – přístroj umožňuje pozorování ve světelném poli, pozorování fluorescence, Nomarského  DIC (differential interference contrast) mikroskopii,  laserovou rastrovací konfokální mikroskopii (LSCM) , fluorescenční korelační a cross-korelační spektroskopii a metody při nichž je vzorek ozařován velmi krátkými laserovými pulzy, signály se snímají detektory s vysokým časovým rozlišením  - časově rozlišená fluorescenční konfokální mikroskopie (FLIM), časově rozlišená fluorescenční korelační spektroskopie (FLCS).

10. Průtokový cytometr BD FACSVerse – digitální průtokový cytometr s třemi lasery (405nm, 488 nm a 640nm) a 10 detektory.  Přístroj nabízí vysokou citlivost detekce fluorescence, je vybaven softwarem pro sběr a analýzu dat.

11.Světelný mikroskop Optika – trinokulární invertovaný světelný mikroskop s fázovým kontrastem.

12. Fluorescenční mikroskop Optika – invertovaný epifluorescenční mikroskop s objektivy s dlouhou vzdáleností. Mikroskop je vybaven filtr bloky pro excitaci v modré, zelené a ultrafialové části spektra).

13. Elektroforetické systémy pro agarózové a SDS-PAGE gely, imunobloting – slouží k detekci a analýze DNA/RNA či proteinů

Dále je laboratoř vybavena menšími přístroji běžně využívanými v biologických laboratořích: stolní centrifugy, vortex, pipety, PH metr, váhy

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život