Laboratoř  Polymerní biomateriály pro regerativní medicínu

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

Výzkum

(pod BIOCEV výzkumným projektem   4.1.3. Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu)

(vedoucí  Mgr. Dana Kubies, CSc.)

Důležitým faktorem podporujícím integraci biomateriálů s tkání příjemce v biomedicinálních aplikacích je immobilizace biologicky účinných látek na povrch biomateriálu. V rámci této laboratoře se zabýváme vývojem technologií povrchových modifikací biomateriálů, které umožňují řízené zavedení biologicky aktivních substancí na povrch porézních nosičů i neporézních implantátů určených pro osazení buňkami k vytvoření tkáňových náhrad. Povrchovými modifikacemi polymerních nosičů sledujeme možnost modulovat jejich interakci s tkání v místě implantace (např. adsorpce proteinů, adheze, proliferace nebo diferenciace buněk, endotelizace povrchu).

Oblasti výzkumu :

 • Povrchové modifikace biomateriálů  za účelem zvýšení jejich bioaktivity
 • Příprava 3D nosičů pro aplikace v oblasti regenerace tkání

 

Projekty :

 • Depozice koloidních roztoků funkcionalizovaných blokových kopolymerů s cílem zavedení  specifických sekvencí peptidů a růstových faktorů na polylaktidové povrchy
 • Depozice polyelekrolytických multivrstevnatých filmů připravených technikou postupné depozice vrstev (layer-by-layer depozice) s následnou nekovalentní imobilizací růstových faktorů
 • Příprava polyelektrolytických částic jako nosičů růstových faktorů.
 • Depozice organizovaných souborů fibrínových nanostruktur rostoucích u povrchu katalytickým působením povrchově vázaného trombinu na okolní tekutinu obsahující fibrinogen a následná nekovalentní a kovalentní immobilizace růstových faktorů.  Postupnou depozicí a aktivací fibrinogenu a řízenou tvorbou fibrinu byly např. připraveny trojrozměrné fibrinové sítě s růstovými faktory na povrchu syntetických cévních protéz. Tento povlak umožnil na vnitřní stěně protézy vypěstovat vrstvu endoteliálních buněk analogickou přirozenému cévnímu povrchu.  

 

Spolupráce

 • Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Klinika diabetologie CD, Praha, Česká republika (MUDr. Jan Kříž, PhD.)
 • Oddělení  Biomateriály a tkáňové inženýrství, Fyziologický ústav AV ČR, Praha (Doc. Lucie Bačáková, CsC.)
 • Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha (Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.)
 • Institute of Science & Technology in Medicine, Keele University Medical School, Stoke-on -Trent, UK (Prof. Alicia El Haj, Dr. Ying Yang)
 • Oddelenie pre výskum biomateriálov , Ústav polymérov SAV ,  Bratislava, Slovensko, (Ing. Igor Lacík, DrSc.)

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život