Laboratoř nanomateriálů pro diagnostiku a biotechnologické procesy

Výzkum Pracovníci Přístrojové vybavení Publikace

 (pod BIOCEV výzkumným projektem   4.1.2. Materiály pro diagnostiku a biotechnologické procesy)

(vedoucí  Ing. Michal Babič, PhD.)

Oblasti výzkumu

  • Syntéza, modifikace a charakterizace polymerních nano- a mikročástic pro biomedicinální a biotechnologické aplikace

Hlavní cíle výzkumu

  • Zvýšení citlivosti a selektivity částicových imunoesejí prostřednictvím návrhu složení matrice a povrchové úpravy polymerních částic
  • Vývoj povrchových úprav magnetických nanočástic pro diagnostiku in vivo
  • Návrh monodisperzních vícefunkčních mikročásticových nosičů pro vázání, nesení a separaci biomolekul

Náplň výzkumné činnosti

S bouřlivým rozvojem biotechnologií a nanomedicíny vyvstává potřeba vývoje nových vícefunkčních nano- a mikročástic s navázanými biologickými ligandy, které naleznou použití v diagnostice a terapii nádorových a neurodegenerativních onemocnění a v buněčných terapiích. Naším cílem  je návrh biokompatibilních částic s kontrolovanou morfologií, velikostí, polydisperzitou, povrchovým nábojem a povrchovou architekturou, která zajistí koloidní stabilitu v biologických prostředích, vícefunkční navazování ligandů, zvýšení účinnosti diagnostických postupů, nebo zjednodušení biotechnologických procesů. Částice budou navrhovány s ohledem na chování ve vnějších magnetických polích.

Našim partnerům můžeme rovněž nabídnout přípravu nano- a mikročástic s požadovanými povrchovými vlastnostmi dle předložených požadavků.

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život