Školitel
(případně konzultant)
doc. Ing. Antonín Sikora, CSc.
Název     tématu Krystalizace polyolefinů ve vícesložkových směsích.
Anotace

Podmínky zpracování materiálů obsahujících polyolefiny rozhodujícím způsobem ovlivňují krystalizaci, a tím i jejich vlastnosti. Vhodnou metodou pro studium průběhu nukleace a následné krystalizace polymerů je DSC kalorimetrie spolu se strukturními (X-ray difrakce) a mikroskopickými technikami. Těžiště navrhované dizertační práce spočívá v kalorimetrických měřeních nukleace krystalitů a sledování kinetiky následné krystalizace polyolefinů ve vícesložkových směsích. Analýza kalorimetrických a strukturních dat umožní získat informace o fázové stuktuře těchto materiálů a jejich časovém vývoji a vlivu ostatních složek na strukturu a krystalizaci polyolefinů. Vhodné experimentální techniky jsou dostupné v ÚMCH AVČR, v.v.i.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život