VŘ - vývoj nano-a mikročástic

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand.

Zaměření: „Vývoj nano- a mikročástic pro diagnostiku“. 

pro  BIOCEV podprojekt 4.1.3 „Biomateriály pro regenerativní medicínu“

Náplň práce: projekt je zaměřen na přípravu, charakterizaci a modifikaci polymerních částic určených pro aplikace v lékařské diagnostice.  Náplní práce bude syntéza polymerních disperzí metodami heterogenních polymerizací, modifikace povrchů disperzních částic, studium jejich morfologie a jejich testování ve styku s biologickými médii. Vlastnosti částic budou hodnoceny ve vztahu ke schopnosti dosáhnout požadovaného kontrastu v zobrazovacích diagnostických metodách. Vývoj částic bude prováděn ve spolupráci s týmem zaměřeným na výzkum zobrazovacích metod.

Požadujeme:

  • Ukončený Ph.D. program v oborech: makromolekulární vědy, biomateriály, materiálová chemie, organická chemie, fyzikální chemie.
  • Zkušenosti s chemickou syntézou a fyzikálně chemickými metodami.
  • Dobrou znalost anglického jazyka (mluvený i psaný projev).
  • Publikační aktivitu v oboru.
  • Vysokou osobní motivaci a týmovou práci.
  • Samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikativnost a ochotu učit se nové věci.
  • Organizační schopnosti.

 

Podrobnosti:  Ing. Michal Babič, PhD., , vedoucí laboratoře „Materiály pro diagnostiku a biotechnologické procesy“ zařazené v programu VP4 „Biomateriály a tkáňové inženýrství“ Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)

Trvání kontraktu: první smlouva na 1 rok, s předpokládaným prodloužením na další 3 roky

Předpokládaný nástup: květen-červen 2017

Místo výkonu práce: Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Odd. Bioaktivních polymerů (útvar BIOCEV, Vestec u Prahy)

V přihlášce do výběrového řízení uchazeč doloží:

  • Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky). 
  • Strukturovaný pracovní životopis doplněný o seznam publikací (uvádějící impakt faktor (IF) časopisu, kumulativní IF nad H-index), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.
  • Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a jedné další respektované osoby v oboru.

 

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu

Příjem přihlášek bude ukončen 30. 4. 2017, 24:00.

 

Kontakty: Michal Babič ( );

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život