Přehled vyřizení žádostí o informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 6.5.2016 - Interní předpisy ÚMCH

Žádost o informaci:

Žádám zdvořile o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn a doplňků, týkající se vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy shora uvedené veřejné výzkumné instituce.

Dovoluji si požádat o zaslání elektronické verze těchto vnitřních předpisů veřejné výzkumné instituce, které předpokládá ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a to zasláním na mou e-mailovou adresu: ...


Dovolte mi, abych krátce vysvětlila důvod podání této žádosti. V rámci svého studia v doktorském studijním programu na ... , na katedře ..., píši disertační práci, v níž se zabývám právní úpravou hospodaření veřejných subjektů. Vedle veřejných výzkumných institucí jsou to např. profesní komory nebo veřejné vysoké školy.
Jelikož se zabývám hospodařením shora uvedených veřejnoprávních korporací a veřejných ústavů, jsou pro mě stěžejní zejména vnitřní předpisy týkající se hospodaření s majetkem veřejné výzkumné instituce (tj. ty, které předpokládá ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších změn a doplňků).


Jak je Vám jistě známo, dle komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím (např. Furek, A., Rothanzl, L. Zákon o svobodném přístupu k informacím a související předpisy. Komentář. 2. aktual. a rozšířené vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2012, s. 408 a násl. ISBN 987-80-7201-868-0), jakož i dle platné judikatury (např. MS v Praze ze dne 12.4.2006, č.j. 10 Ca 196/2004-41, publikovaný pod č. 928 ve Sb. r. NSS č. 9/2006) jsou subjekty povinny poskytnout své vnitřní předpisy, pokud ovlivňují přímo či nepřímo činnost povinného subjektu navenek. „Samotná skutečnost, že určitý dokument nebo informace k němu se vztahující má povahu interního aktu však bez dalšího neznamená, že by jeho poskytnutí mohlo být odepřeno, resp. omezeno. Zákon totiž toto omezení váže na splnění další podmínky, jíž je výlučný vztah požadované informace k vnitřnímu pokynu nebo personálnímu předpisu … Vzhledem k fakultativnosti důvodu pro odmítnutí žádosti je však třeba připomenout, že i v případě podřazení určité informace pod ´vnitřní informace´ povinného subjektu platí, že k jeho neposkytnutí lze přistoupit jen tehdy, jestliže je skutečně dán dostatečně legitimní důvod.“ (Furek, A., Rothanzl, L., c.d., s. 408-409, rozsudek NSS ze dne 17.2.2011, č.j. 1 As 105/2010-73).


Mým záměrem je navázání případné odborné spolupráce a diskuze ve vztahu k legislativním možnostem a pozitivním doporučením právní úpravy de lege ferenda. Vnitřní předpisy budou sloužit výlučně k výzkumným a vědeckým účelům. Mohu Vám rovněž zaručit plnou anonymitu, jelikož předpisy budou analyzovány komplexně, nikoliv konkrétně ve vztahu k té či oné veřejné výzkumné instituci. Uvedené předpisy poslouží pouze k analýze této úpravy v rámci mého studia v doktorském studijním programu na .... Proto není třeba zasílat podepsané předpisy apod., postačí jen jejich textové znění.
... Pokud byste rovněž měli o některé naše výstupy praktického rázu zájem, rádi Vám je následně poskytneme.
Bližší informace mohu vysvětlit i osobně (pokud byste měli zájem o osobní setkání), případně telefonicky.
Za poskytnutí informací předem děkuji.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (dále jen „ÚMCH“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a na základě § 11 odst. 1 písm. a) a s § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 6. 5. 2016

takto:

Žádost o poskytnutí informace se odmítá.

Odůvodnění:

ÚMCH obdržel dne 9. 5. 2016 žádost o poskytnutí informace od ..., ve které ... požadovala informace týkající se vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy ÚMCH.

Interní normy ÚMCH vztahující se k hospodaření s majetkem, finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům hospodaření s fondy mají charakter interních aktů řízení a vztahují se tak výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům ÚMCH. Ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím se na takovéto informace vztahuje právo povinného subjektu odmítnout poskytnutí těchto informací.

Zároveň je nutné uvést, že ÚMCH zveřejňuje ve svých výročních zprávách i přehled o vnitřních předpisech vydaných v ÚMCH v daném roce. Výroční zprávy ÚMCH jsou veřejně dostupné v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, a obsahují rovněž řadu dalších informací, včetně informací o hospodaření s majetkem, finančním hospodaření, jakož i o hospodaření s fondy ÚMCH. Ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím je v takovém případě možné odkázat zejména na konkrétní internetovou stránku, kterou je v tomto případě adresa http://rvvi.msmt.cz/detail.php?ic=61389013 .

Na základě výše uvedených důvodů rozhodl ÚMCH tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení podat písemné odvolání ve smyslu § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

Odvolání

Vážený pane řediteli,

děkuji za zaslání Vašeho rozhodnutí ze dne 13. května 2016, spis. zn.: UMCH/101/160/16. Jste jedinou institucí Akademie věd ČR, která mi odmítla zpřístupnit dokumenty, o které jsem požádala. Ráda bych Vás tedy ještě jednou ujistila, že vnitřní předpisy budou sloužit výlučně k vědeckým účelům. Mým cílem je provést analýzu vnitřních předpisů a na jejím základě učinit odborné závěry, které mohou být dle mého názoru pro instituce přínosné z hlediska doporučení, co by bylo možné v budoucnu upravit adekvátněji. Ráda bych tedy do budoucna navázala spolupráci a odbornou diskuzi s veřejnými výzkumnými institucemi. V žádném případě mi nejde o nějaké konkrétní upozornění na případné nedostatky. Proto budou předpisy analyzovány komplexně, jednotlivé instituce budou anonymizovány. Za tento postup se Vám zaručil i ..., jehož stanovisko jsem Vám poslala současně se svou žádostí. Pevně tedy věřím, že své stanovisko k neposkytnutí informací ještě jednou posoudíte. Proto si dovoluji podat na základě ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, v řádné lhůtě toto odvolání proti Vašemu rozhodnutí, které odůvodňuji následovně: Jakožto žadatelka jsem požádala o zaslání elektronické verze vnitřních předpisů vztahujících se k hospodaření s majetkem, k finančnímu hospodaření, jakož i k pravidlům vztahujícím se k hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce. Odkázala jsem přitom na § 20 odst. 1 zákona č. 345/2005 Sb., který demonstrativním způsobem vyjmenovává vnitřní předpisy veřejné výzkumné instituce, mezi jiným též v písm. e) uvádí pravidla pro hospodaření s fondy veřejné výzkumné instituce. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá povinnému subjektu v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) tohoto zákona zveřejnit přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména rozhoduje a jedná. Zároveň zákon ukládá povinnému subjektu, aby umožnil pořízení kopií takových dokumentů (informací).
Je nepochybné, že mezi nejdůležitější předpisy v. v. i. patří z hlediska kontroly veřejnosti nad vynakládáním veřejných prostředků v rámci působnosti povinných subjektů i vnitřní předpisy vztahující se k hospodaření s majetkem v. v. i. a že i poskytnutí informací na žádost v tomto směru je i v souladu se záměrem tvůrce zákona č. 106/1999 Sb. Ještě pro doplnění: Ve smyslu § 11 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. by bylo možné omezit, nikoliv však zcela vyloučit, resp. odmítnout, poskytnutí informací, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu. V tomto případě však nelze zde uvedené možnosti využít, neboť jsem požádala informaci o vnitřních předpisech, resp. pravidlech hospodaření nastavených obecně vnitřním předpisem pro činnost konkrétní v. v. i., nejde mi tedy o pokyny ad hoc (dopisy, instrukce, rozhodnutí apod.), ani o personální předpisy povinného subjektu. Tento názor zcela koresponduje i s vyjádřením právního odboru Střediska společných činností AV ČR, v.v.i., paní JUDr. ... . Na závěr ještě doplňuji, že mi ostatní veřejné výzkumné instituce poskytly všechny předpisy, které předpokládá ustanovení § 20 zákona o veřejných výzkumných institucích. Nad rámec tohoto ustanovení mi byly zpřístupněny i ostatní předpisy, které daná instituce vydala a které se nějakým způsobem vážou k hospodaření s majetkem a k finančnímu hospodaření. Věřím tedy, že mému odvolání vyhovíte a vnitřní předpisy mi zašlete na mou e-mailovou adresu. Předem děkuji za Vaši ochotu a vstřícnost. S pozdravem
 

Informace nebo rozhodnutí:

Vážen. pan. ....,

 

na základě pověření od pana ředitele Vám sděluji, že došlo k vyřízení Vámi podaného odvolání ze dne 26.5.2016, které bylo Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. jako povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručeno dne 31.5.2016, a to následujícím způsobem:

V souladu s § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, bylo zrušeno rozhodnutí ze dne 13.5.2016 a v příloze Vám zasílám Vámi požadované materiály dle žádosti o informace ze dne 9.5.2016.

S pozdravem,

Mgr. Petr Šedina

Ústřední úsek ÚMCH AV ČR

Všechny informace

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život