Informace o ÚMCH AV ČR, v. v. i.

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., (dále jen „ÚMCH AV ČR“), zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí
 2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:
  Pracoviště bylo zřízeno usnesením 19. zasedání prezidia Československé akademie věd ze dne 4. prosince 1958 s účinností od 1. ledna 1959 pod názvem Ústav makromolekulární chemie ČSAV. Ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma ÚMCH AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.
  Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.
 3. Popis organizační struktury povinného subjektu:
  Organizační schéma ÚMCH AV ČR.
 4. Kontakt:
  adresa: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Břevnov č.p. 1888, Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6
  tel.: +420 296 809 111
  fax: +420 296 809 410
  elektronická podatelna: e-podatelna () imc.cas.cz
  ID datové schránky: 2minqg2
  Kontaktní údaje ÚMCH AV ČR.
 5. Způsob platby za poskytování informací:
  bude sdělen v případě naúčtování úhrady
 6. Identifikační číslo organizace:
  IČO: 61389013
 7. Daňové identifikační číslo organizace:
  DIČ: CZ61389013
 8. Dokumenty:
  Zřizovací listina
   
 9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:Poskytování informací se řídí platným sazebníkem - viz bod 15.
  poštou: ÚMCH AV ČR v. v. i., Heyrovského nám. 1888/2,162 06 Praha 6
  faxem: +420 296 809 410
  e-mailem:   @imc.cas.cz
  office
 10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
  Ředitelství ÚMCH AV ČR (Po - Pá 9:00 – 14:00)
   
 11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:
  1. Odvolání:
   Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy ÚMCH AV ČR. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
  2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
   Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti ÚMCH AV ČR, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně ÚMCH AV ČR, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.
   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy ÚMCH AV ČR
 12. Vzory formulářů: není třeba použít formuláře
  žádost o poskytnutí informace,
  formulář pro podání opravného prostředku.
 13. Popis postupů:
  Postup ÚMCH AV ČR při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  1. ÚMCH AV ČR posoudí obsah každé podané žádosti a:
   1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě: do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení ÚMCH AV ČR žádost odloží,
   2. v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ÚMCH AV ČR, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
   3. poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
  2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
  3. Podmínky, za kterých je ÚMCH AV ČR povinno, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
  4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.
 14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt (ÚMCH AV ČR) zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:
 15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací: Černobílá kopie jednostranná A4: 2 Kč, jednostranná A3: 3 Kč, oboustranná A4: 4 Kč.
 16. Výroční zprávy v oblasti poskytování informací jsou počínaje zprávou za rok 2013 zahrnuty ve výročních zprávách o činnosti a hospodaření podle zákona 341/2005 Sb., §30 jako část X.
  2018 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2018
  2017 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017
  2016 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2016
  2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 , Zpráva auditora
  2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 , Zpráva auditora
  2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 , Zpráva auditora
  2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 , Zpráva auditora
  2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 , Zpráva auditora
  2010 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 , Zpráva auditora
  2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 , Zpráva auditora
  2008 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 , Přílohy výroční zprávy
  2007 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 , Účetní závěrka, Zpráva auditora o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou,

 

Poskytnuté informace

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákonů 23 - 24/2017 Sb.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život