CZ | ENG

Doktorské studium

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. nabízí doktorské (Ph.D.) studium všem zájemcům, kteří k předpokládanému datu zahájení úspěšně ukončí vysokoškolské vzdělání. Přihlásit se mohou nejen absolventi chemických a matematicko-fyzikálních fakult, ale také fakult přírodovědeckých, technických a dalších. ÚMCH je jedním z nejvýznamnějších školicích pracovišť v makromolekulární chemii a fyzice, a to i v evropském měřítku. Nyní zde studuje kolem padesáti doktorandů, z České republiky i ze zahraničí. Noví doktorandi se tak zařadí do početného týmu mladých motivovaných vrstevníků, kteří právě začínají svoji vědeckou kariéru. Současně však mohou počítat s podporou starších a zkušených vědeckých pracovníků. Unikátní je v ústavu možnost využívat při výzkumu kombinaci celé řady moderních chemických, fyzikálně chemických a fyzikálních experimentálních metod. Ph.D. studium v ÚMCH zahrnuje experimentální nebo teoretickou práci, účast na seminářích, přednáškách i mezinárodních konferencích. Doktorandi v průběhu studia obvykle absolvují několikaměsíční zahraniční stáž. Úspěšné absolvování doktorského studia tak absolventům poskytne nejen prestižní titul Ph.D., ale zejména odborný růst a všestranný rozvoj osobnosti.

Vyhlašovaná témata zahrnují prakticky všechny oblasti současné makromolekulární vědy od syntézy polymerů, přes jejich chemickou a fyzikální modifikaci a charakterizaci až po praktické aplikace. Témata vypsaná pro akademický rok 2019/2020 budou zveřejněna zde, předpokládáme, že 8.2.2019. Konkrétní téma lze ovšem modifikovat podle zájmu uchazeče a po dohodě se školitelem.

Doktorské studium v ÚMCH je organizováno ve spolupráci s pražskými i mimopražskými vysokými školami, podle zaměření tématu (v Praze FCHT VŠCHT, FCHI VŠCHT, MFF UK, PřF UK, FS ČVUT, mimo Prahu např. UP Olomouc, TU Liberec). Uchazečům o studium doporučujeme nejprve kontaktovat školitele podle aktuálního seznamu témat a do data, které bude zveřejněno zde (8.3.2019) vyplnit on-line přihlášku. Poté budou uchazeči pozváni k pohovoru. Předpokládaný termín pohovoru je od 18.3. do 29.3.2019 v budově ÚMCH. Po pohovorech budou vybraní uchazeči informováni o dalším postupu včetně podání přihlášky k doktorskému studiu na vysokou školu zvolenou s přihlédnutím k zaměření tématu. Uchazeči si mohou k pohovoru připravit krátkou prezentaci své diplomové práce ve formátu ppt (5 min), která poskytne i představu o zájmu studenta.

Student přijatý do doktorského studia pobírá stipendium od příslušné fakulty. Navíc se stane zaměstnancem ÚMCH s polovičním úvazkem. Tím získá kromě mzdy i další zaměstnanecké výhody. Omezenému počtu mimopražských zájemců může ústav nabídnout ubytování ve vlastním ubytovacím zařízení.

Další informace o ústavu, o finančních podmínkách i o ubytovacích, sportovních a rekreačních možnostech lze získat při osobní návštěvě (po předchozí domluvě).

Aktuální témata.

On-line přihláška


Dotazy a připomínky směřujte na e-mail: brus


Další nabídky jsou určeny zahraničním účastníkům, proto najdete jen v anglické verzi informace o kursech polymerní vědy pod záštitou UNESCO a IUPAC.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život