Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Den otevřených dveří
CZ | ENG

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ; V ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v. v. i.

Konají se ve středu 7. a čtvrtek 8. listopadu 2018, vždy od 10:00 do 17:00 h.

Kontakt: Marie Rodová, tel.: 296 809 332
E-mail: rodova
Registrace: Zejména pro školy a větší skupiny doporučujeme registraci předem

Síla Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je v mezioborovém prolínání chemie, fyziky a biologie. Výzkum v laboratořích ÚMCH postihuje polymery ve všech fázích jejich „života“: od syntézy, přes cílenou úpravu vlastností až po výzkum zaměřený na degradaci a recyklaci polymerů postupy šetrnými k životnímu prostředí.

Exkurze do laboratoří

Nabízíme Vám zajímavé exkurze do laboratoří ve skupinkách 15 osob. Jedna exkurze trvá celkem 60 minut. Můžete si vybrat ze 6 okruhů.

Okruh 1 - Biolékařské polymery

Biolékařské polymery – vývoj nových polymerních léčiv a diagnostik, směrovaný především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění.

Okruh 2 - Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů & NMR spektroskopie

Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů – výzkum a vývoj polymerních systémů pro theranostiku, tj. radionuklidovou diagnostiku kombinovanou s terapií. Využití vysoké citlivosti radioanalytických metod při fyzikálně-chemickém testování polymerních materiálů pro různé aplikace.

NMR spektroskopie – struktura a dynamika polymerních materiálů. Zkoumání molekulární struktury a segmentové dynamiky makromolekulárních materiálů a hledání vztahů s materiálovými vlastnostmi. Rozvoj NMR krystalografie pro farmaceutické aplikace.

Okruh 3 - Polymerní gely & Morfologie polymerních materiálů

Polymerní gely – vývoj syntetických makromolekulárních hydrogelů pro biomedicinální aplikace. Ve spolupráci s lékaři a biology studium interakcí hydrogel – buňky nebo hydrogel - živá tkáň. Zkoumání vztahů mezi chemickým složením hydrogelu, procesem vzniku a jeho mechanickými vlastnostmi.

Morfologie polymerních materiálů – zkoumání struktury polymerních systémů, zejména za použití mikroskopických a mikro-mechanických technik; hledání vztahů mezi strukturou a vybranými užitnými vlastnostmi. Vybrané aplikace: modifikace polymeru UHMWPE pro kloubní náhrady se zvýšenou životností a biodegradovatelné polymery pro lokální uvolňování léčiv.

Okruh 4 - Polymery v regenerativní medicíně & Vodivé polymery

Polymery v regenerativní medicíně – vývoj biomateriálů a syntetických makromolekulárních systémů, které se chovají jako biologické systémy. Studium interakcí na rozhraní mezi povrchem biomateriálu a živými buňkami, tkáněmi či biologickými tekutinami využitelných pro regeneraci tkání a tkáňové inženýrství. Vývoj odbouratelných polymerních materiálů pro biologické aplikace.

Vodivé polymery – ukázka přípravy polyanilinu, elektricky vodivého polymeru s názornými ukázkami jeho možného využití jako vodiče elektrického proudu, pro senzory, jako součást zařízení pro uchování elektrické energie či polypyrrolové nanotrubky.

Okruh 5 - Syntéza polymerů & Polymery pro elektroniku a fotoniku

Syntéza polymerů – příprava a charakterizace nových polymerních materiálů metodami aniontové, kationtové, radikálové a řízené radikálové polymerizace. Syntéza homopolymerů, blokových a roubovaných kopolymerů s nízkou disperzitou a definovanou délkou polymerního řetězce.

Polymery pro elektroniku a fotoniku – syntéza nových foto- a elektricky aktivních polymerů a studium jejich fyzikálních vlastností. Hledání nových materiálů a elektronových jevů, které by mohly být použity ke konstrukci nových elektronických prvků a pro vytvoření základny pro molekulární elektroniku. Ukážeme, jak připravit chytrá okna, která změnou elektrického napětí mění barvu, nebo jak sledovat, co se děje s polymerem v ultrakrátkých časech po absorpci fotonu.

Okruh 6 - Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů & Polymerní membrány

Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů – vývoj nových materiálů a technologií jejich zpracování. Zvláštní pozornost je věnována biodegradabilním materiálům, recyklaci plastů, stabilizaci a degradaci materiálů.

Polymerní membrány – příprava různých typů membrán na bázi nových polymerních i kompozitních materiálů pro membránové separace plynů, elektrodialýzu, alkalickou elektrolýzu vody a palivové články. Polymerní elektrolyty pro lithiové baterie.
 

Přednášky

7. 11. 9:00–10:00, sál A
8. 11. 12:00–13:00, sál A

Molekulární obři

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Názorná a zábavná přednáška o polymerech a makromolekulách.

7. 11. 12:00–13:00, sál A

Samouspořádání ve světě polymerů

Mgr. Martin Hrubý, DSc.

Supramolekulární polymerní struktury se mohou samy skládat ze stavebních jednotek na základě svých vlastností a vlivu okolního prostředí. Je to jako by se dům sám postavil ze stavebního materiálu, protože informace o jeho architektuře už jsou uloženy ve struktuře cihel. Fenomén samouspořádání má mnoho aplikací v medicíně i technice, zvláště pokud jsou takové struktury citlivé na změny vnějšího prostředí. Přednáška vám přiblíží principy a některé zajímavosti o takových užitích.

8. 11. 9:00–10:00, sál A

Polymerní nosiče léčiv

Mgr. Petr Chytil, Ph.D., PharmDr. Eva Koziolová, Ph.D.

Cílená léčba nádorových a zánětlivých onemocnění je důležitá pro zvýšení účinnosti léčby. Speciální syntetické polymery lze použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat. Zdravá tkáň proto není léčbou poškozena.

7. 11. od 17:00, sál B

Věda v konťáku - informační procházka světem plastového odpadu

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Cílem programu je vyložit běžnému uživateli smysl třídění plastového odpadu a možnosti jeho dalšího zpracování. Návštěvníci se hravým způsobem seznámí s významem pojmů makromolekula, polymer, plast a aditivum. Dále bude vysvětlen vztah mezi molekulární strukturou polymerů a jejich recyklovatelností spolu s technologickými, ekologickými a ekonomickými vztahy podmiňujícími další využití plastového odpadu.

 

Zveme vás též na polymerní akce do budovy Akademie věd na Národní třídě

7. 11. od 16:30 ve velkém sále Akademie věd, Národní 3, Praha 1

Proč je Otto Wichterle stále aktuálním vzorem? Pohled na život vynálezce měkkých kontaktních čoček a silonu

Ing. Jiří Michálek, CSc.

Otto Wichterle byl výjimečná osobnost vědecká i lidská. Měl klasické vzdělání a široký okruh znalostí, obrovskou schopnost kombinace a vůli dosáhnout cíle. Většinu svého tvůrčího života prožil v politicky nepříznivých dobách, přesto i v nich si zachovával pevné mravní postoje, pro které byl vysoce respektován. Jeho vědecký přínos i tvůrčí schopnosti jsou ceněny v mezinárodním měřítku. Jiří Michálek ve své přednášce vychází nejen z mnoha faktů, ale i osobních vzpomínek na profesora O. Wichterleho.


Dny otevřených dveří se konají v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR

Přijďte, těšíme se na Vás!


 

Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že každoročně v podzimním období, v termínu konání „Týdne vědy a techniky“, se vědecké ústavy a instituce Akademie věd České republiky otevírají odborné i laické veřejnosti. Stejně tak činí i Ústav makromolekulární chemie AV ČR, jehož budova byla postavena v roce 1963, a prvním ředitelem byl objevitel měkkých kontaktních čoček profesor Otto Wichterle.  

V současné době badatelé z ÚMCH v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů započaté prof. O. Wichterlem úspěšně pokračují a aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky je jedním z nosných výzkumných témat. Zájem chemiků se také zaměřil k využití polymerů jako chytrých dopravních prostředků léčiv, které přesně putují tam kam mají. Navíc řada nově připravených polymerních materiálů prokazatelně podporuje růst živých buněk, což je velmi nadějné pro buněčnou terapii, regeneraci tkání kůže, cévní stěny a třeba i nervového systému. Na druhou stranu pak závratně rostoucí ceny ropy vzbuzují zájem badatelů o přípravu co nejúčinnějších palivových článků, jejichž jedinou zplodinou bude voda. A to není hudba příliš vzdálené budoucnosti. Na řadě pracovišť pak mohou zájemci nahlédnout do stále poněkud tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších optických a elektronových mikroskopů, mikroskopů atomových sil a dalších přístrojů se přiblížit na dohled jedné (makro)molekuly.

Schématické znázornění nosiče léčiva, které se nachází uvnitř polymerní micely. Na povrchu léčiva jsou selektivní protilátky, které směrují micelu přímo do postiženého orgánu.

Ovšem ústavy AV ČR nejsou jen centry lidského vědění, ale poskytují prostor pro rozvoj a prezentaci kultury a umění. Sama budova Ústavu makromolekulární chemie, realizovaná v letech 1960 - 1964 podle projektu architekta Karla Pragera, patří k nejvýznamnějším českým architektonickým dílům poválečného období. Vyniká ve skupině staveb (Bruselský pavilon, Bruselská restaurace, pavilon Z v Brně, plavecký stadion v Podolí), v nichž se česká architektura rozešla se stylovými prostředky socialistického realismu a navázala opět kontakty s moderní světovou architektonickou tvorbou. Díky tomu byla tato budova v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Jistě tedy stojí za to shlédnout nejenom exteriér této budovy, ale i řešení interiéru.

 

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou obrazů či plastik v galerii Makráč/Makrokoule v přízemí budovy ústavu.

 

 

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život