CZ | ENG

Centrum polymerních sensorů

(cps)

INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, V.V.I.

 

Cílem projektu je vytvoření interdisciplinárního inovačního centra pro výzkum chování polymerů na rozhraní mezi různými typy materiálů a mezi materiálem a okolním prostředím, zejména prostředím biologických systémů. Využití získaných poznatků umožní vývoj a přípravu funkčních rozhraní využitelných při konstrukci sensorů, fotokapacitorů, kompozitních materiálů s vysokou užitností, nových lékových forem a biomateriálů pro tkáňové inženýrství.

V rámci projektu CPS budou zřízeny a vybaveny tři nové laboratoře, které svým zaměřením a experimentálním vybavením budou pokrývat tři metodické přístupy, klíčové pro cílený výzkum funkčních polymerních rozhraní s definovanými vlastnostmi, které na potřebné úrovni dosud na ústavu chyběly:

 

 

PolyLab - bude zajišťovat chemické syntézy klíčových substancí potřebných pro aktivity Centra. Zaměří se zejména na vývoj moderních metod řízených polymerací a aplikaci těchto metod pro přípravu molekulárních vrstev funkčních polymerů na površích materiálů nebo na rozhraních dvou fází. Dále se zaměří se na přípravu specifických chemických struktur, selektivně rozlišitelných molekulami biologickými systémů, např. receptory buněk, a syntetických analogů bioreceptorů, využitelných např. v konstrukci sensorů a tkáňovém inženýrství.

 

InterfaceLab - bude zajišťovat analýzu a charakterizaci systémů vytvářených v laboratořích CPS. Zaměří se zejména na povrchově specifické fyzikální, fyzikálně-chemické, spektroskopické a zobrazovací techniky, umožňující v mikronovém, sub-mikronovém a atomárním rozlišení sledovat povrchové, morfologické a strukturní charakteristiky polymerů, nadmolekulárních struktur polymerů a jevů probíhajících na rozhraní dvou pevných fází nebo při kontaktu povrchu materiálu s okolním prostředím.

 

SensingLab - bude využívat materiály a poznatky získané v laboratořích Centra a v ostatních laboratořích příjemce nebo partnerů projektu k vývoji konkrétních aplikací. Zaměří se zejména na sledování interakcí polymerních povrchů s komplexními biologickými tekutinami a na vývoj systémů, které na základě molekulárního rozlišení struktur zavedených na povrch vykazují specifickou aktivitu při styku s cílovými substancemi či objekty. S ohledem na možnosti aplikace v biotechnologiích a diagnostice budou na těchto principech založeny sensory pro detekci patogenů, toxinů, polutantů a markerů různých onemocnění. Dále se SensingLab zaměří na aplikaci mesoporésních polymerních polovodivých materiálů v sensorech pro technickou praxi, ve fotokapacitorech (superkapacitorech) pro transformaci a skladování elektrické, chemické a světelné energie.

 

 

Hlavní náplní centra bude příprava ultratenkých souborů syntetických polymerů obsahujících elektronicky, biologicky, nebo jinak aktivní struktury, které umožní připravit funkční povrchy umělých materiálů na míru požadovaných aplikací. Nákup plánovaných vysoce specializovaných přístrojů umožní vývoj nových metod syntézy, charakterizace vlastností a funkce modifikovaných povrchů posunujících současný výzkumu do stádia praktických aplikací.

 

Projekt CPS je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost. Další informace lze nalézt na internetových stránkách www.oppk.cz

 

Číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21545

Realizační fáze projektu: 1. 3. 2014 - 30. 4. 2015.

 

Kontakt:

Ing. Tomáš Riedel, Ph.D., koordinátor CPS, tel. 296 809 234,

 

 

 

 

Aktuality:

1.3.2014 zahájení realizační fáze projektu - 1. etapa projektu