Centrum Struktury a dynamiky makromolekul

Dr., Ing. Jiří Brus

 

Hlavním záměrem Centra je zkoumat, nalézt a formulovat principiální a obecné vztahy mezi molekulární strukturou, dynamikou  a vlastnostmi makromolekulárních systémů.
Centrum výzkumu struktury a dynamiky makromolekul sdružuje vědecké týmy, jež se zabývají strukturní analýzou polymerů a makromolekulárních či biomakromolekulárních systémů a vývojem metodiky zkoumání těchto struktur. Základní experimentální přístupy  tohoto výzkumu jsou založené na moderních technikách rentgenové difrakce při využití laboratorních i synchrotronových zdrojů, nových technikách NMR spektroskopie v roztoku i v pevné fázi, hmotnostní spektrometrie či metod chromatografie.
Přestože jednotlivé týmy mají své výzkumné cíle, jež jsou řešeny v řadě badatelských grantových projektů, poskytuje Centrum svoji kapacitu i ostatním vědeckým týmům ÚMCH, pro něž jsou měření a rozbory poskytnutá Centrem struktury a dynamiky makromolekul zásadní pro další bádání.
Moderní přístrojové vybavení Centra spolu s dostupností zařízení v zahraničních laboratořích (synchrotron v Grenoblu či NMR spektrometry v evropském centru NMR spektrometrie v Lyonu) umožňuje efektivní pokrytí všech oblastí současné strukturní analýzy polymerů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


European Polymer Congress 2021


Praha,
27. 6. - 2. 7. 2021


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život