Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Název tématuŠtěpení singletních excitonů v organických polovodičích pro solární články.
AnotaceŠtěpení singletních excitonů (SF) je fotofyzikální proces, při kterém se z jednoho fotonu absorbovaného v organické pevné látce vytvoří pár korelovaných excitací na sousedních molekulách. Tento proces je považován za perspektivní pro zvýšení teoretického horního limitu účinnosti konverze energie ve fotovoltaických solárních článcích. Tématem dizertační práce bude experimentální výzkum procesu štěpení singletních excitonů v oligomerech na bázi acénů a derivátů perylendiimidu. V tomto výzkumu bude využita bohatá variabilita nadmolekulárního uspořádání různých derivátů těchto látek v pevné fázi k ovlivňování kinetiky a účinnosti procesu SF. K měření kinetiky SF bude student využívat metodu laserové transientní absorpční spektroskopie s vysokým časovým rozlišením. Cílem výzkumu je zvýšení účinnosti organických solárních článků, a šířeji také poznání dynamiky excitovaného stavu v těchto látkách. Téma je vhodné pro absolventy magisterského studia fyzikální chemie, chemické fyziky a fyziky polymerů, případně biofyziky.
Vysoké školyPřírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, České vysoké učení technické

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život