Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Název tématuStudium počátečních fází samouspořádávání během utváření biomimetických kotvících vrstev
AnotaceBioinspirované systémy založené na látkách obsahujících fenoly, polyfenoly, ketachol aminy a další jsou intenzivně využívány pro modifikaci rozličných povrchů za účelem vytvoření kotvící vrstvy pro různorodé další aplikace. Přestože jsou široce užívány, skutečné složení a počáteční fáze vzniku kotvící vrstvy nejsou doposud dostatečně popsány.Hlavním cílem disertační práce je vývoj metod pro detailní studium počátečních fází samouspořádávání různých biomimetických kotvících vrstev založených na epigalokatechin galátu (EGCG), epikatechin galátu (ECG), epigalokatechinu, kyselině taninové, dopaminu a jejich syntetických analozích. Spektroskopická elipsometrie (SE) kombinovaná s křemennými mikrováhami (QCMD) a povrchovou plasmonovou resonancí (SPR) budou použity pro in situ sledování vzniku bioinspirovaných vrstev. Rentgenová fotoelektronová spektroskopie (XPS) a far field infračervená spektroskopie zeslabeného úplného odrazu (ATR FTIR) budou využívány pro studium celkové kovalentní struktury připravených povrchů. Pomocí near field metod jako nano-FTIR a sSNOM bude určena kovalentní struktura v nanometrovém měřítku. Změny v povrchové topografii, morfologii a povrchovém potenciálu modifikovaných povrchů budou studovány pomocí SPM technik, jako je mikroskopie atomových sil, skenovací elektronová mikroskopie a Kelvinova mikroskopie atomárních sil. Spektroskopie jedné molekuly (single molecule force spectroscopy) bude využita pro studium interakce kotvícího prekurzoru s různými povrchy.
Vysoké školy

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život