Školitel
(případně konzultant)
RNDr.Jan Pilař, DSc.
Název tématuPříprava polymerních gelů s vhodnými transportními a fyzikálními vlastnostmi
AnotaceCílem práce je přispět k objasnění závislosti difúzních koeficientů látek, např. modelů léčiv a obdobných sloučenin, v polymerních gelech využívaných v technických i medicinálních aplikacích, na struktuře a vlastnostech gelových matric i difundujících molekul, a přispět tak k nalezení cesty k cílené přípravě gelů s požadovanými vlastnostmi. Téma zahrnuje přípravu a charakterizaci polymerních gelů a studium vlastní difúze zvolených látek technikou prostorově rozlišené elektronové spinové rezonance (ESRI). Pro taková měření jsou difundující molekuly označeny chemicky navázanými paramagnetickými značkami. Charakterizace gelových matric zahrnuje gravimetrické stanovení jejich zbotnání, určení jejich síťové hustoty měřením modulu pružnosti, zjištění jejich dynamických vlastností metodami rozptylu světla a měření difúzních koeficientů rozpouštědla v gelových matricích NMR technikou stimulovaného echa. Vyhodnocení experimentálních dat zahrnuje jejich zpracování moderními simulačními a dekonvolučními technikami a interpretaci a zobecnění výsledků v rámci vhodných teoretických modelů.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život