Školitel
(případně konzultant)
Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc
Název tématuSamouspořádané polymerní systémy citlivé na více vnějších podnětů současně
AnotaceSamouspořádání (makro)molekul je základem architektury živých organismů. Příkladem takových přírodních supramolekulárních nanostruktur jsou multienzymové komplexy, ribozómy nebo cytoplazmatická membrána. Takto vzniklé supramolekulárníní systémy mají klíčové vlastnosti závislé právě na samouspořádání a jsou vlastně přírodními nanostroji. Ze synteticky připravených systémů tohoto typu jsou nejdůležitější polymerní nanočástice. Ty proto nalézají uplatnění zejména v oblasti biomedicínských aplikací, zejména pokud jsou schopné vratně reagovat na vnější podněty (změny pH, světla, redoxpotenciálu, ultrazvuku, teploty, či přítomnost některých látek). Náplní dizertační práce je příprava, studium samouspořádání a interakcí s vnějším biologickým prostředím takovýchto nanočástic citlivých na vnější podněty (se zaměřením na změny pH, redoxpotenciálu, kocentraci vápníku a teploty, zejména pak na systémy citlivé na několik podnětů současně). Studované nanočástice budou určeny pro diagnostiku a cílenou personalizovanou terapii nádorových a infekčních onemocnění. Klíčovou součástí dizertační práce bude využití pokročilých charakterizačních metod, zejména statického, dynamického a elektroforetického rozptylu světla, maloúhlového rozptylu rentgenového záření a neutronů, isotermální titrační kalorimetrie a fluorescenční korelační spektroskopie. Nanočástice budou poté poskytnuty spolupracujícím biologickým pracovištím k testování.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život