Školitel
(případně konzultant)
Ing.Jiří Horský, CSc.
Název tématuKopolymery a jejich nadmolekulární útvary studované hmotnostní spektrometrií a separačními metodami
AnotaceKopolymery rozšiřují strukturní a funkční rozmaninost polymerních systémů. Zvýšený zájem o kopolymery je důsledkem jejich schopnosti samoasociace v roztoku, tavenině a na površích. Díky jejich jedinečným vlastnostem můžeme kopolymery nalézt v nátěrových hmotách, lepidlech, kosmetických přípravcích či léčivech a jsou součastí soudobých polymerních konstrukčních materiálů. Racionální návrh takovýchto aplikací vyžaduje znalost souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi. Výchozím bodem je nutně dostatečná charakterizace kopolymeru, komplikovaná vedle obvyklé polydisperzity i heterogenitou ve složení. První část práce bude proto věnována analýze kopolymerů z hlediska molekulových vah a složení včetně jejich distribucí s důrazem na využití hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF a rozměrově vylučovací chromatografie (SEC). Druhá pak posouzení vlivu takto určené heterogenity ve složení tvorbu kopolymerních micel a nanočástic sledovanou rozptylovými metodami v kombinaci se SEC a frakcionací tokovým polem.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Facebook

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život