Školitel
(případně konzultant)
Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Konzultant Ing. Petr Šálek, Ph.D.
Název tématuBiodegradovatelné nanogely z biokompatibilních polymerních prekurzorů
AnotaceNanogely představují novou skupinu částic, jež kombinují unikátní vlastnosti hydrogelů a nanočástic. Pro jejich přípravu může být využito různých materiálů, jako jsou přírodní polymerní prekurzory (chitosan, dextran, proteiny), syntetické monomery a polymery. Obecně jsou nanogely utvořeny z hydrofilních či amfifilních makromolekulárních řetězců, které jsou fyzikálně nebo chemicky zesítěny, což vede ke vzniku trojrozměrné porézní struktury uvnitř nanočástic. Tyto nanostruktury mohou být pro navázání různých bioaktivních sloučenin, jako jsou peptidy, nukleové kyseliny, enzymy, modifikovány funkčními skupinami. Z těchto důvodů jsou nanogely nazývány jako nová generace nosičů a transportních systémů bioaktivních sloučenin nebo léčiv a nacházejí velké uplatnění v diagnostice, bionanotechnologiích a nanomedicíně. Cílem této práce je příprava biokompatibilních a biologicky degradovatelných hydrofilních nanogelů ze syntetických poly(aminokyselin) nebo polypetidů. Pro jejich přípravu bude využito inverzních emulzních technik ve spojení s enzymaticky katalyzovaným síťováním. Nedílnou součástí práce bude studium vlivu reakčních parametrů na velikost, distribuci velikosti, morfologii a strukturu nanočástic spolu s charakterizací jejich fyzikálně-chemických vlastností a biologickými testy. Od uchazeče se očekává, že bude mít znalosti z oboru makromolekulární chemie.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život