Školitel
(případně konzultant)
Ing. Martin Studenovský, Ph.D.
Název tématuPolymerní nosiče léčiv s novými typy biodegradovatelných spojek
AnotaceStandardní nízkomolekulární léčiva trpí řadou principiálních nedostatků, mezi které patří zejména jejich rychlé vyloučení z těla, vedlejší toxické účinky, často špatná rozpustnost a nespecifické působení. Pokud je ovšem dané terapeutikum navázáno vhodným způsobem na vhodný nosič, mohou být uvedené nedostatky zcela odstraněny. Dlouholetý vývoj ukázal, že ideálními nosiči jsou vodorozpustné polymery, jako poly(ethylenoxid), kopolymery N-(2-hydroxypropyl)methakrylamidu (HPMA) a některé další. Takovéto polymery jsou samy o sobě zcela netoxické a biokompatibilní a tyto vlastnosti pak do značné míry propůjčují i příslušným aktivním látkám na ně kovalentně navázaným. Hovoříme pak o tzv. polymerních konjugátech, které mohou cirkulovat v krvi až několik dní, mají výrazně potlačenou toxicitu oproti volnému léčivu a díky možnosti pasivního či aktivního cílení pak mohou specificky působit teprve v místě určení. Požadovaného efektu může však být dosaženo pouze tehdy, pokud je vazba (linker) mezi polymerním nosičem a léčivem dlouhodobě stálá během cirkulace v krvi a současně snadno degradována v místě účinku. Tato podmínka je dále limitována charakterem reaktivních skupin na samotném léčivu, využitelných pro vazbu. Důsledkem je skutečnost, že dobře fungujících systémů na uvedeném principu bylo dosud připraveno a popsáno nemnoho, navíc pro velmi omezenou skupinu terapeutik. Cílem navrhovaného projektu bude design a syntéza polymerních nosičů na bázi HPMA kopolymerů s různými typy reaktivních skupin, použitelných pro širokou škálu především protinádorových léčiv. Těžiště práce bude spočívat v organické a polymerní syntéze, v charakterizaci polymerních systémů pomocí instrumentálních technik a taktéž v rešeršní činnosti. Vybrané konjugáty budou testovány na spolupracujícím biologickém pracovišti z pohledu jejich terapeutické aktivity.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život