Školitel
(případně konzultant)
Ing Miroslava Dušková Smrčková, Dr.
Název tématuFyzikálně-chemické procesy během utváření funkčních polymerních vrstev.
AnotacePolymerní vrstvy jsou tvořeny depozicí kapalných (nízkoviskózních) složek, oligomerů a organických molekul s reaktivními skupinami na substrát. Chemické reakce mezi složkami vedou k vytváření polymerní síťované struktury zpravidla za současného uvolňování rozpouštědla. Tvorba filmu je tak složitým procesem, který zahrnuje vznik polymerní sítě, sol-gel přechod, vytvoření interakce mezi filmem a substrátem a průběžnou změnu koncentrace polymerizujícího prostředí z důvodu odparu. Ve vznikající vrstvě se vytváří napětí a celý systém může přecházet do skelného stavu. Rychlost chemických reakcí přejde z režimu řízeného reaktivitou skupin do režimu difúzního řízení. Souběžné procesy také vedou k vytváření gradientu vlastností vznikající vrstvy. Cílem projektu je experimentálně a teoreticky charakterizovat průběh tvorby filmu a definovat hlavní parametry, které ovlivňují výsledné vlastnosti. Zárověň je cílem optimalizovat složení systému s ohledem na ekologické požadavky (minimalizovat obsah rozpouštědla) a technologické podmínky (dosáhnout maximální vytvrzovací rychlosti při dané teplotě). Práce zahrnuje experimentální přípravu a charakterizaci vrstev a může zahrnovat i vytvoření fyzikálního modelu: zaměření se přízpůsobí volbě doktoranda. Budou využity experimentální techniky infračervené spektrometrie, nukleární magnetické rezonance, mikroskopie atomových sil (AFM), kalorimetrie (DSC), elektronové mikroskopie (SEM, TEM), měření povrchových energií, indentační mikrotvrdosti, atd.
Vysoké školyVysoká škola chemicko technologická v Praze, Přírodovědecká fakulta UK, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Technická univerzita Liberec, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc, České vysoké učení technické, Universita Tomáše Bati Zlín

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život