Školitel
(případně konzultant)
doc. Ing.Antonín Sikora, CSc.
Konzultant RNDr.Miroslav Šlouf, PhD
Název tématuStavové diagramy hydrofilních polymerů při nízkých teplotách
AnotaceJednou z technik přípravy porézních polymerních gelů je kryotropní gelace. Jejich morfologie je vyhodnocována pomocí kryomikroskopických technik. Znalost fázového chování hydrofilních a amfifilních gelů obsahujících různé množství rozpouštědla (voda, organické rozpouštědlo) je nezbytná, jak pro jejich přípravu, tak i pro interpretaci morfologie. Dizertační práce se bude zabývat studiem fázových přechodů hydrofilních a amfifilních polymerních gelů (a jejich rozpustných analogů) obsahujících vodu nebo organické rozpouštědlo při nízkých teplotách. Cílem je (i) získat stavové diagramy systémů polymer/rozpouštědlo a (ii) objasnit vliv rychlosti krystalizace rozpouštědla a rychlostí přechodů v těchto systémech na struktutu zamrzlých roztoků. Stavové diagramy a dynamika fázových přechodů budou studovány diferenciální skanovací kalorimetrií. Morfologie pak nízko a vysokovakuovou skanovací elektronovou mikroskopií.

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21

Molekuly a materiály pro život