REKONSTRUKCE ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR

doc. ing. Miloslav Pavlík, CSc.

[převzato z časopisu Architekt 1/2004, str. 14-15 (sekce Historie a rekonstrukce) ISSN 0862-7010; grafické uspořádání z technických důvodů pozměněno]


AUTORSKÁ ZPRÁVA

Objekt Ústavu makromolekulami chemie patří jistě mezi nejvýznamnější realizace moderní československé architektury šedesátých let minulého století. Na architektonické koncepci se podepisuje rukopis jeho tvůrce Karla Pragera umocněný v té době průkopnickým návrhem lehkého obvodového pláště. Jeho technické řešení odpovídalo nejen tehdejším stavebně fyzikálním poznatkům, bylo navíc ovlivněno stavem výhradně domácí materiálové základny. Neúprosně rychlý technický vývoj fasádních konstrukcí a zvyšující se požadavky reagující na soudobé trendy v oblasti úspor energií, to byly hlavní aspekty, které ovlivnily rozhodnutí investora přistoupit k postupné rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu. Velkou výhodou bylo, že základní požadavky byly formulovány pod dohledem v té době ještě žijícího autora. V rámci stanovených postupných etap byl nejdříve zpracován energetický audit a vypracována projektová dokumentace. Rekonstrukce obvodového a střešního pláště začala na vstupním objektu (B) a pokračovala na výškové části (A) laboratorního komplexu. Použití systému Schüco garantovalo dodržení původního architektonického konceptu, byly však současně splněny technické parametry požadované auditem. V rámci další etapy byla zrealizována klimatizace prostorů na jižní straně a s tím související rekonstrukce hygienického zázemí. Závěrem je možné konstatovat, že celá rekonstrukce probíhala za velice pozitivní součinnosti všech zúčastněných partnerů.


Detail konstrukce

REKONSTRUKCE ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR

PRAHA 6 - PETŘINY, HEYROVSKÉHO NÁM. 2

KLIENT: Akademie věd České republiky, středisko společných činností

AUTOR: doc. ing. Miloslav Pavlík, CSc.

SPOLUPRÁCE: ing. Stanislav Staněk, CSc., ing. Marek Pavlík

HLAVNÍ DODAVATEL: Konstruktiva Konsit, a.s., Praha

HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ: ing. Petr Matějů

SUBDODAVATEL: Metal Progres, a.s. - obvodový plášť

NÁKLADY: fasádní plášť 47,9 milionů Kč, střešní plášť (B) 3,4 milionů Kč, vzduchotechnika, topení 25,9 milionů Kč, sociální zařízení 2,5 milionů Kč

PŮVODNÍ PROJEKT

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE ČSAV

KLIENT: AV ČR

AUTOR: Karel Prager

PROJEKT: 1958

REALIZACE: 1960 -1965


Obrázky

  1. Ústav makromolekulární chemie, reprosnímek Architektura ČSR XXIV, 1965, s. 653 (pozn.: snímek nahrazujeme odkazem na tento článek)
  2. Rekonstrukce vstupu
  3. Třídění sneseného obvodového pláště pro recyklaci
  4. Rekonstruovaná fasáda

PADESÁT LET ARCHITEKT 1/2004 15


2 Rekonstrukce vstupu

Obrázek 2: Rekonstrukce vstupu

 

3 třídění sneseného obvodového pláště pro recyklaci

Obrázek 3: Třídění sneseného obvodového pláště pro recyklaci

 

4 rekonstruovaná fasáda

Obrázek 4: Rekonstruovaná fasáda