Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Organizační a jednací řád Českého národního komitétu pro chemii

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu pro chemii (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu, jeho orgány a vnitřní vztahy, obecné principy fungování, základní vnitřní působnost – pravomoci a odpovědnosti. Organizační a jednací řád komitétu má ambici, aby se při jeho naplňování podíleli všichni členové komitétu v každodenní praxi a postupně odrážel potřebný vývoj komitétu.
 2. Organizační a jednací řád komitétu je pro všechny členy komitétu závazný.

 

Čl. 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Český národní komitét pro chemii reprezentuje Českou republiku v mezinárodním měřítku na poli chemie, především pak ve vztahu k Mezinárodní unii pro čistou a užitou chemii (International Union of Pure and Applied Chemistry, dále jen IUPAC). Komitét má statut národní přidružené organizace IUPAC (Czech National Adhering Organization).
 2. Komitét byl zřízen ve smyslu čl. 3 odst. 4 a čl. 28 odst. 1 písm. l)
  Stanov Akademie věd České republiky rozhodnutím Akademické Rady AV ČR (dále jen zřizovatel) dne 20. dubna 1993.
 3. Sídlo komitétu je v Ústavu makromolekulární chemie AVČR, v.v.i.
 4. Komitét byl zřízen na dobu neurčitou.
 5. Komitét spolupracuje s IUPAC a ze své činnosti je odpovědný zřizovateli.
 6. Zřizovatel může komitét zrušit, nepovažuje-li jeho další činnost za účelnou.
 7. Komitét je tvořen význačnými odborníky v dané vědní oblasti.

 

Čl. 2

POSLÁNÍ A ÚKOLY

 

Úkolem komitétu je zejména:

 1. Reprezentovat zájmy České republiky v IUPAC a v zahraničí obecně,
 2. navrhovat odborníky do funkcí v řídících orgánech, výkonných výborech a komisích IUPAC a prosazovat jejich zvolení,
 3. navrhovat oficiální české delegáty na zasedání IUPAC,
 4. připravovat česká stanoviska pro jednání v orgánech IUPAC,
 5. projednávat výsledky činnosti IUPAC, hodnotit je a dávat podněty a doporučení ke zvýšení úrovně činnosti,
 6. zprostředkovávat českým odborníkům individuální členství v mezinárodních organizacích a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů,
 7. informovat českou odbornou veřejnost o činnosti IUPAC těsně spolupracovat s příslušnou českou vědeckou společností a dalšími zainteresovanými subjekty, a
 8. stimulovat pořádání vědecky významných mezinárodních konferencí v České republice a usilovat o získání podpory
  pro tyto akce.

 

Čl. 3

ORGÁNY A ČLENSTVÍ

 

 1. Členy komitétu jmenuje zřizovatel na funkční období pěti let na základě návrhu Rady pro zahraniční styky AV ČR, a to nejvýše na dvě bezprostředně po sobě následující funkční období.
  Nové členy nominuje stávající komitét nebo příslušná vědecká společnost nebo vědecká komunita vždy se souhlasem pracoviště navrhovaného. Minimální počet členů komitétu je pět.
 2. Členové komitétu si volí ze svých řad předsedu, místopředsedu a tajemníka.
 3. Předseda, popřípadě jím pověřený člen komitétu zastupuje komitét navenek.
 4. Tajemník zajišťuje administrativní agendu komitétu. Při tom se řídí pokyny předsedy a odpovídá mu za svou činnost. Tajemník je řádným členem komitétu. Vztahy mezi členy komitétu jsou založeny na principu spolupráce a kooperace v zájmu dobrého jména komitétu.
 5. K plnění specifických úkolů může komitét vytvářet pracovní skupiny, a to i z odborníků, kteří nejsou členy komitétu.
  Členové těchto pracovních skupin mohou být zváni k jednání komitétu, avšak nemají hlasovací právo.

 

 Čl. 4

PŘEDSEDNICTVO

 

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem komitétu a řídí jeho činnost mezi zasedáními. Předsednictvo je odpovědné komitétu.
 2. Předsednictvo tvoří:
  1. předseda,
  2. místopředseda, a
  3. tajemník
 3. Povinnosti předsednictva jsou:
  1. Neprodleně informovat zřizovatele o všech závažných rozhodnutích a událostech, navrhovaných změnách
   ve složení komitétu a zasílat zřizovateli rovněž zápisy ze zasedání komitétu i předsednictva,
  2. předkládat zřizovateli výroční zprávy, a to nejpozději do konce ledna následujícího roku,
  3. svolat zasedání komitétu, vyžádají-li si to písemně alespoň dva členové komitétu.

 

Č l. 5

ZASEDÁNÍ KOMITÉTU

 

 1. Komitét se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
 2. Zasedání komitétu se účastní jeho členové. Přizvány mohou být také další zainteresované osoby, které mohou přispět k řešení projednávaných otázek.
 3. Komitét zpravidla jedná prezenčně, v odůvodněných případech per rollam.
  1. Komitét je schopen jednat a usnášet se, je-li na zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení komitétu je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
  2. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání komitétu, mohou být z rozhodnutí předsedy komitétu projednány a odhlasovány prostřednictvím elektronické pošty (hlasování per rollam). V takovém případě pak musí být členům rozeslány příslušné podklady pro hlasování a musí být stanoven termín ukončení hlasování. Členové komitétu k návrhu zaslanému per rollam prostřednictvím e-mailu, sdělí svůj souhlas či nesouhlas ke každému z projednávaných bodů, nebo se hlasování zdrží. Návrh posuzovaný per rollam je platný, jestliže se shodně vyjádřila nadpoloviční většina členů komitétu. I v tomto případě však může předseda komitétu z vlastního rozhodnutí nebo na žádost alespoň jednoho člena komitétu z vážných důvodů návrh pozastavit a přikázat jeho nové projednání na nejbližším zasedání komitétu. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího zasedání komitétu a je ověřován zároveň s ním.
  3. V případě neschopnosti komitétu se usnášet a v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními komitétu je ve zcela výjimečných a neodkladných případech zmocněn rozhodovat předseda komitétu, avšak s tím, že je povinen o svých rozhodnutích členy komitétu informovat na nejbližším zasedání.

 

Čl. 6

DOKUMENTACE KOMITÉTU

 

 1. Ze zasedání komitétu i zasedání předsednictva se pořizuje zápis, který vypracovává tajemník a schvaluje předseda (v jeho nepřítomnosti místopředseda). V zápise musí být uvedeno případné odchylné stanovisko člena komitétu.
 2. Zápisy se dávají na vědomí všem členům komitétu nejpozději do 20 pracovních dnů po zasedání. K zápisu mohou členové komitétu uplatnit své připomínky nejpozději do 20 pracovních dnů po obdržení zápisu. Konečná verze zápisu je neprodleně předána zřizovateli.

 

Čl. 7

JINÁ ORGANIZAČNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Členství v komitétu a vykonávané funkce nejsou honorovány.
 2. Náklady spojené s činností komitétu se hradí na základě dohody mezi členy komitétu a jejich pracovišti.
 3. Příspěvky za členství komitétu v IUPAC hradí zřizovatel. Komitét je povinen sledovat placení členských příspěvků a včas oznamovat zřizovateli jejich výši a splatnost.
 4. O příspěvek na cestovní náhrady, a to pouze na účast na zasedání IUPAC, může požádat pouze předseda nebo místopředseda komitétu. Na zasedání mezinárodní unie může být delegován pouze řádný člen komitétu. Informace o zasedání mezinárodní unie a účasti zástupce národního komitétu v nadcházejícím roce bude vždy uvedena ve výroční zprávě o činnosti komitétu, tedy na konci roku předcházejícího. Následně je třeba podat řádně zdůvodněnou žádost o příspěvek na cestu, včetně zvacího dopisu na zasedání mezinárodní unie. Žádost a výši příspěvku projedná Rada. Po uskutečnění cesty na zasedání mezinárodní unie delegát zašle zřizovateli zprávu ze zasedání unie, včetně programu.

 

Čl. 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Předchozí Organizační a jednací řád komitétu pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto organizačního a jednacího řádu.
 2. Organizační a jednací řád komitétu byl projednán a schválen na zasedání komitétu dne 28. listopadu 2013 a zřizovatelem dne 15. února 2014.
 3. Účinnosti nabývá dnem schválení zřizovatelem, a to dne 15. února 2014.

 

 

 

 

……………………………………………

Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.

předseda Českého národního
komitétu pro chemii  

 

……………………………………………

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.

předsedkyně Rady pro zahraniční
styky AV ČR ( za zřizovatele)