Ústav makromolekulární chemie AV ČR
banner

Ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Rada Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. (ÚMCH AV ČR) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce:

Ředitel pracoviště             

 

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • vědecká činnost v některém z oborů makromolekulární chemie, fyzikální chemie makromolekul nebo fyzika polymerů,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • svéprávnost1),
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).

                                                          

Předpokládané funkční období: 1. 4. 2021 - 31. 3. 2026

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1).

 

1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

 

Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedkyně AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v uzavřené obálce se zřetelným označením „Výběrové řízení na ředitele pracoviště“.

Přihlášky a jejich přílohy musejí být doručeny prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na adresu Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Heyrovského náměstí 1888/2, 162 06 Praha 6, a to nejpozději do dne 5. února 2021 do 14:00 hodin.