Školitel
(případně konzultant)
RNDr. Jan Pilař, DSc.
Název     tématu Příprava polymerních gelů jako modelů pro biologické aplikace
Anotace Cílem práce je přispět k objasnění závislosti difúzních koeficientů látek, např. modelů léčiv a obdobných sloučenin, v polymerních gelech, využívaných v technických i medicinálních aplikacích, na struktuře a vlastnostech gelových matric i difundujících molekul, a nalézt tak cestu k cílené přípravě gelů s požadovanými vlastnostmi. Téma zahrnuje přípravu a charakterizaci polymerních gelů a studium vlastní difúze zvolených látek technikou prostorově rozlišené elektronové spinové rezonance (ESRI). Pro taková měření jsou difundující molekuly označeny chemicky navázanými paramagnetickými značkami. Charakterizace gelových matric zahrnuje gravimetrické stanovení jejich zbotnání, měření jejich dynamického modulu, zjištění jejich dynamických vlastností metodami rozptylu světla a měření difúzních koeficientů rozpouštědla v gelových matricích NMR technikou stimulovaného echa. Vyhodnocení experimentálních dat zahrnuje jejich zpracování  moderními simulačními a dekonvolučními technikami a interpretaci a zobecnění výsledků v rámci vhodných teoretických modelů.

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21