Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand Biocev

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha  6 vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. O Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici

Výzkumný a vývojový pracovník/postdoktorand.

Problematika: „Vývoj povlaků polyelektrolytických multivrstev s uvolňováním biologicky aktivních látek pro biomedicinální aplikace.“   

pro  BIOCEV podprojekt 4.1.3 „Biomateriály pro regenerativní medicínu“

Náplň práce: Tento mezioborový projekt je zaměřen na zlepšení integrace biomateriálů určených pro aplikace v tkáňovém inženýrství s poškozenou tkání.  Náplní práce bude příprava polyelektrolytických multivrstev, charakterizace jejich struktury, morfologie a stability, zavedení biologicky aktivních látek do povlaků a vyhodnocování účinnosti uvolněných biosložek v in vitro experimentech. Výzkum probíhá ve spolupráci s týmy buněčných biologů a lékařů.

Požadujeme:

  • Ph.D. vzdělání v oborech: polymerní chemie, biomateriály, fyzikální chemie, biomedicinální inženýrství nebo i biologických věd se zaměřením na studium interakcí biomateriál/biologický systém.
  • výhodou jsou znalosti a zkušenosti s chemií polymerů a fyzikální charakterizací polymerních povrchů, mikroskopickými metodami (SEM, konfokální mikroskop, AFM), biochemickými metodami, případně zkušenosti s in vitro pokusy s buněčnými kulturami,
  • Dobrá znalost českého jazyka a/nebo anglického jazyka
  • Vysoká osobní motivace a týmová práce
  • Samostatnost, zodpovědnost, flexibilitu, komunikativnost a ochotu učit se nové věci
  • Organizační schopnosti

Detaily:  Mgr. Dana Kubies, CSc., , vedoucí pracovní skupiny „Polymerní biomateriály pro regenerativní medicínu“ programu VP4 „Biomateriály a tkáňové inženýrství“ Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV)

Trvání kontraktu: 1-roční kontrakt, s předpokládaným prodloužením na 3-letý pracovní kontrakt

Předpokládaný nástup: pozice otevřena od : prosinec 2017

Místo výkonu práce: Ústav Makromolekulární chemie AV ČR, Odd. Bioaktivních polymerů, útvar BIOCEV, BIOCEV, Vestec u Prahy

V přihlášce uchazeč doloží:

  • Motivační dopis shrnující dosavadní pracovní kariéru uchazeče, jeho nejnovější získané výsledky a oblast zájmů (1-2 stránky). 
  • Strukturovaný pracovní životopis doplněný o seznam publikací (uvádějící impakt faktor (IF) časopisu, kumulativní IF nad H-index), seznam orálních a posterových prezentací na konferencích, patentů, vědeckých ocenění uchazeče atd.
  • Doporučení od předchozího školitele/vedoucího týmu a jedné další respektované osoby v oboru.

Uzávěrka přihlášek: 

Přihlášky do výběrového řízení je možné doručit elektronicky v jednom souhrnném PDF dokumentu na adresu

Příjem přihlášek : do 17.11.2017,

Kontakty: Dana Kubies ( );

Všechny nabídkyZaměstnání: Pracovní místa / konkursy - výběrová řízení

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21