Hlavní stránka >> vedlejší menu >> Den otevřených dveří
CZ | ENG

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ÚSTAVU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i.

Konají se ve středu 8. a čtvrtek 9. listopadu 2017, vždy od 10:00 do 17:00 h.

Kontakt: Marie Rodová, tel.: 296 809 332
E-mail: rodova
Registrace: Zejména pro školy a větší skupiny doporučujeme registraci předem

Síla Ústavu makromolekulární chemie AV ČR je v mezioborovém prolínání chemie, fyziky a biologie. Výzkum v laboratořích ÚMCH postihuje polymery ve všech fázích jejich „života“: od syntézy, přes cílenou úpravu vlastností až po výzkum zaměřený na degradaci a recyklaci polymerů postupy šetrnými k životnímu prostředí.

Exkurze do laboratoří

Nabízíme Vám zajímavé exkurze do laboratoří ve skupinkách 15 osob. Jedna exkurze trvá celkem 60 minut. Můžete si vybrat ze 6 okruhů.

Okruh 1 - Biolékařské polymery

Biolékařské polymery – vývoj nových polymerních léčiv a diagnostik, směrovaný především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění.

Okruh 2 - Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů & NMR spektroskopie

Radioizotopy ve výzkumu polymerních materiálů – výzkum a vývoj systémů pro tzv. theranostiku, radionuklidovou diagnostiku kombinovanou s terapií. Využití vysoké citlivosti radioanalytických metod při testování syntetických podložek pro tkáňové inženýrství.

NMR spektroskopie – struktura a dynamika polymerních materiálů. Zkoumání molekulární struktury a segmentové dynamiky makromolekulárních materiálů a hledání vztahů s materiálovými vlastnostmi.

Okruh 3 - Polymerní gely & Morfologie polymerních materiálů

Polymerní gely – vývoj syntetických hydrogelů pro biomedicinální aplikace. Vývoj různých typů polymerních fólií pro kultivaci a následnou transplantaci keratinocytů pro krytí rozsáhlých kožních defektů, zejména popálenin. Vývoj materiálů pro stomatochirurgii.

Morfologie polymerních materiálů – zkoumání struktury polymerních systémů, zejména za použití mikroskopických a mikromechanických technik. Vývoj polymeru se zvýšenou životností pro kloubní náhrady.

Okruh 4 - Polymery v regenerativní medicíně & Vibrační spektroskopie

Polymery v regenerativní medicíně – vývoj biomateriálů a syntetických makromolekulárních systémů vykazujících některé zajímavé vlastnosti systémů biologických. Studium interakcí využitelných pro regeneraci tkání a tkáňové inženýrství.

Vibrační spektroskopie – strukturní analýza makromolekulárních systémů a studium interakcí v polymerních směsích a roztocích. Metody infračervené i Ramanovy spektroskopie.

Okruh 5 - Syntéza polymerů & Optoelektronické jevy v polymerech

Syntéza polymerů – příprava a charakterizace nových polymerních materiálů metodami aniontové, kationtové, radikálové a řízené radikálové polymerizace.

Optoelektronické jevy v polymerech – studium foto- a elektroaktivních polymerů a jejich fyzikálních vlastností. Hledání nových materiálů a elektronových jevů, které by mohly být použity ke konstrukci nových elektronických prvků a pro vytvoření základny pro molekulární elektroniku.

Okruh 6 - Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů & Polymerní membrány

Zpracování a mechanické vlastnosti polymerů – vývoj nových materiálů a technologií jejich zpracování. Zvláštní pozornost je věnována biodegradabilním materiálům, recyklaci plastů, stabilizaci a degradaci materiálů.

Polymerní membrány – příprava různých typů membrán na bázi nových polymerních i kompozitních materiálů pro membránové separace plynů, elektrodialýzu, alkalickou elektrolýzu vody a palivové články.

Přednášky

Makromolekuly

8. 11.  9:0010:00
9. 11. 12:00–13:00 

Molekulární obři

Ing. Michal Babič, Ph.D.

Názorná a zábavná přednáška o polymerech a makromolekulách

8. 11. 12:00–13:00
9. 11. 9:0010:00

Cesta vývoje nového léku. Léčba rezistentních typů rakoviny pomocí polymerních nosičů léčiv

Ing. Eliška Böhmová

Cesta nového léku z vědecké laboratoře do lékárny a k pacientovi je časově i finančně nákladná a zahrnuje mnohaletý vývoj a klinické testování. Vývoj nových přípravků na léčbu rakoviny, a to zejména jejích rezistentních typů, je však zásadní i vzhledem k tomu, že počet nemocných s touto chorobou se každoročně zvyšuje. Pomocí polymerních nosičů protinádorových léčiv lze dosáhnout cílené a vysoce účinné terapie těchto nádorů s nižším výskytem nežádoucích účinků.

Ing. Michal Babič, Ph.D., je absolventem magisterského studia Chemie materiálů FCH VUT v Brně a doktorského studia Makromolekulární chemie PřF UK v Praze. Věnuje se výzkumu polymerních koloidů a částic pro aplikace v biologických disciplínách.

Téma disertační práce Elišky Böhmové je "Směrovaná polymerní léčiva se zvýšenou penetrací do nádorových buněk". Jejími vědeckými zájmy jsou: polymerní chemie, syntéza peptidů na pevné fázi, design a syntéza polymerních systémů pro léčbu rakoviny.

 

Zveme vás též na polymerní akce do budovy Akademie věd na Národní třídě

středa 8. 11. 10:15 - 11:00, Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1, sál č. 206 - přednáška

Polymerní diagnostika a terapeutika civilizačních chorob

Mgr. Martin Hrubý, DSc.

S rostoucí životní úrovní západní civilizace a délky dožití roste i výskyt tzv. civilizačních chorob. U řady z nich jsou potenciálně užitečnými pomocníky polymery coby diagnostika a terapeutika, ať už jde o nádorová onemocnění, vysokou hladinu cholesterolu, žaludeční vředy nebo Alzheimerovu chorobu. Přednáška bude zaměřena na moderní trendy výzkumu polymerních diagnostik a terapeutik takovýchto chorob.

Martin Hrubý absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a nyní působí v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Publikoval řadu vědeckých prací a vedle odborné činnosti se věnuje popularizaci chemie zejména mezi středoškolskými studenty a učiteli.

sobota 11. 11. od 17:00, Akademie věd ČR, Národní 1009/3, Praha 1

Věda v konťáku – informační procházka světem plastového odpadu s průvodcem

Ing. Michal Babič, PhD.

Jaký smysl má třídění odpadu a jak se odpad dále zpracovává? Hravým způsobem se seznámíte s významem pojmů makromolekula, polymer, plast a aditivum. Dozvíte se, jaký vliv má molekulární struktura polymerů na jejich recyklovatelnost a jak technologické, ekologické a ekonomické faktory ovlivňují další využití plastového odpadu.

 

 

Přijďte, těšíme se na Vás!


Co je Den otevřených dveří

Patří již k dobré tradici, že každoročně v podzimním období, v termínu konání „Týdne vědy a techniky“, se vědecké ústavy a instituce Akademie věd České republiky otevírají odborné i laické veřejnosti. Stejně tak činí i Ústav makromolekulární chemie AVČR, jehož budova byla postavena v roce 1963, a prvním ředitelem byl objevitel měkkých kontaktních čoček profesor Otto Wichterle.  

V současné době badatelé z ÚMCH v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů započaté prof. O. Wichterlem úspěšně pokračují a aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky je jedním z nosných výzkumných témat. Zájem chemiků se také zaměřil k využití polymerů jako chytrých dopravních prostředků léčiv, které přesně putují tam kam mají. Navíc řada nově připravených polymerních materiálů prokazatelně podporuje růst živých buněk, což je velmi nadějné pro buněčnou terapii, regeneraci tkání kůže, cévní stěny a třeba i nervového systému. Na druhou stranu pak závratně rostoucí ceny ropy vzbuzují zájem badatelů o přípravu co nejúčinnějších palivových článků, jejichž jedinou zplodinou bude voda. A to není hudba příliš vzdálené budoucnosti. Na řadě pracovišť pak mohou zájemci nahlédnout do stále poněkud tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších optických a elektronových mikroskopů, mikroskopů atomových sil a dalších přístrojů se přiblížit na dohled jedné (makro)molekuly.

Schématické znázornění nosiče léčiva, které se nachází uvnitř polymerní micely. Na povrchu léčiva jsou selektivní protilátky, které směrují micelu přímo do postiženého orgánu.

Ovšem ústavy AV ČR nejsou jen centry lidského vědění, ale poskytují prostor pro rozvoj a prezentaci kultury a umění. Sama budova Ústavu makromolekulární chemie, realizovaná v letech 1960 - 1964 podle projektu architekta Karla Pragera, patří k nejvýznamnějším českým architektonickým dílům poválečného období. Vyniká ve skupině staveb (Bruselský pavilon, Bruselská restaurace, pavilon Z v Brně, plavecký stadion v Podolí), v nichž se česká architektura rozešla se stylovými prostředky socialistického realismu a navázala opět kontakty s moderní světovou architektonickou tvorbou. Díky tomu byla tato budova v roce 2000 prohlášena za kulturní památku. Jistě tedy stojí za to shlédnout nejenom exteriér této budovy, ale i řešení interiéru.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR

A pokud již návštěvník zavítá do budovy ÚMCH a bude-li znaven přemírou vědeckých informací, může se potěšit výstavou obrazů či plastik v galerii Makráč/Makrokoule v přízemí budovy ústavu.

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: VÝSTAVA

Zuzana Ondroušková, Alžběta Říhová - PŘEDPOVĚĎ OBJEKTU

31.10. - 29.12.2017 PO - PÁ 8:00 - 18:00

BIOpolymerní POstdoktorandská Laboratoř a vzdělávácí centrum  - BIOPOL

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterla - CPMTOW

Centrum biomedicinálních polymerů - CBMP

Centrum polymerních senzorů - CPS

Polymery pro energetiku - EnergoLab


Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.

Heyrovského nám. 2
162 06 Praha 6
tel:+420 296 809 111
fax:+420 296 809 410

Strategie 21